Värdigt liv för alla och trygghet att räkna med | Sverigedemokraterna i Norrköping

Värdigt liv för alla och trygghet att räkna med

Social utsatthet, droger och hemlöshet

I Sverigedemokraternas Norrköping tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. För oss är människors välbefinnande och en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd i svåra situationer en självklarhet. Ideella verksamheter som exempelvis Ria Center utgör en bra grund att stå på för att ge de allra sämst lottade en möjlighet till ett värdigare liv. Det är vanligt att man glömmer att hemlöshet faktiskt är ett bostadsproblem och därför kan något så enkelt som en egen bostad lösa andra sociala problem som kriminalitet, arbetslöshet eller missbruk. Som en följd av detta stödjer vi projekt som ”Bostad först”, där socialt utsatta människor får en ny chans att komma in i samhällsgemenskapen igen.

I Norrköping har stadsbilden radikalt förändras det senaste året. Antalet EU-migranter som tigger på våra gator har drastiskt öka, och oavsett om man frivilligt valt att tigga, eller det rörs sig om ett resultat av människohandel, är det ohållbart att acceptera en sådan utveckling. Det är ovärdigt både tiggarna och kommuninnevånarna och kommunen i sin helhet. Denna situation leder inte till något gott om det tillåts fortsätta. Vi förespråkar därför ett lokalt tiggeriförbud, samt kommer att utarbeta ett förslag om samarbete med Rumänien, angående tiggarnas situation i sitt hemland och hur vi kan förhindra dem att komma hit i framtiden. Ett sådant samarbete kan med all säkerhet resultera i något positivt för alla parter.

Förebygga och stoppa kriminalitet

Det finns en koppling mellan ökad brottslighet och dålig ekonomi, men det är inte svaret på hela problembilden. En ökad kriminalitet beror på flera faktorer, och då spelar såväl samhörighet med omgivningen som utbildning en stor roll. Det är ytterst viktigt att tidigt ta tag i trender som pekar på att fler människor hamnar snett och vi ska aldrig acceptera eller normalisera utanförskap. Utan en stark gemenskap, riskerar vi få parallella samhällsstrukturer vid sidan av majoritetssamhället, vilket på sikt kan vara rent förödande för kommunen. I ett segregerat samhälle blir tryggheten automatiskt åsidosatt, inte minst då tilliten invånarna emellan tenderar att minska. I ett tidigt stadium ska personer som är på väg i fel riktning få det stöd som behövs för att själva bygga ett bra och hederligt liv, genom bland annat tidiga insatser från berörda myndigheter. I tidig ålder ska man få reda på vilka konsekvenser det får att välja ett liv i kriminalitet. Polisen och de som arbetar med att förhindra brott ska få stöd genom att kommunen tar över delar av de administrativa uppgifterna. Likaså värderar vi stöd till frivilligorganisationer så som KRIS och nattvandrarföreningar högt samt önskar satsa på gemenskapsinriktade projekt. Den mycket väl fungerande avhopparverksamhet som vi tidigare haft i kommunen anser vi bör återupptas. Hur den ska finansieras får vi återkomma till eftersom det finns flera lösningar. Vi är övertygade att om vi erbjuder de rätta verktygen, kan berörda myndigheter göra Norrköping till en föregångskommun avseende låg kriminalitet. Vi önskar likaså att kommunen bör uppmärksamma de som visar civilkurage och gör något gott.

I vårt Norrköping kan vi inte heller acceptera det växande problemet med hedersrelaterad brottslighet. Alla fall då det finns en misstanke om hedersrelaterad brottslighet ska anmälas, och kommunens personal ska vara upplyst om sådant som kännetecknar den typen av problematik.

Vi vill:

Införa tiggeriförbud se över möjligheten för införandet av ”Bostad först”

Öka stöden till brottsförebyggande och trygghetsskapande frivilligorganisationer

Öka samverkan mellan kommun, polis och andra berörda myndigheter

Införa kameraövervakning vid problemområden samt maskeringsförbud vid kommunala inrättningar

Inrätta av ett civilkuragepris samt informera om hedersrelaterad brottslighet

Tidigt informera om drogrelaterad problematik och uppmärksamma detta genom slumpmässiga men frivilliga drogtester. Kommunens fordon ska likaså ha alkolås.