Vår politik | Sverigedemokraterna i Norrköping

Vår politik

Vår politik

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

Splitring-300x300

Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

Valfard-300x300

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

Vag-300x300

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

 

Våra viktigaste frågor

Arbete

Arbetsmarknad

Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag.

Skola

Utbildning

Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle.

turism

Demokrati

Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efterlevs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om.

djurskydd

Miljö och djurskydd

En grönare utveckling är avgörande för Norrköpings framtid där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi motsätter oss den ohållbara nedskräpningen i kommunen, förstörandet av våra befintliga grönområden och värnar om vikten av att tänka på omgivningen.

Aldreomsorg

Äldrevård och funktionsnedsättning

I Sverigedemokraternas Norrköping vill vi att våra gamla ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal och äldreomsorgen ska inte bara vara ett sätt för kommunen att placera pensionärer. Det ska istället vara en möjlighet att från kommunens sida visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle.

bostad

Bostad

Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den egna livssituationen bäst. I vårt Norrköping ska det finnas bostäder för alla plånböcker, för alla skeden i livet, eftersom balansen mellan olika bostadsformer är viktigt för ett välmående samhälle.

Invandring

Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot all form av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle.

trygghet

Trygghet

I Sverigedemokraternas Norrköping tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. För oss är människors välbefinnande och en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd i svåra situationer en självklarhet.