Sverigedemokraterna bifaller medborgarförslag | Sverigedemokraterna i Norrköping

Sverigedemokraterna bifaller medborgarförslag

På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2/12 yrkade Sverigedemokraterna som enda parti bifall till ett medborgarförslag som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en lots för Norrköpings äldre befolkning som kan hjälpa våra äldre i kontakten med kommunen och myndigheter.

Sverigedemokraterna har tidigare haft en liknande motion som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en äldreombudsman som kan tillgodose behoven bland de äldre som inte fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor. Äldreombudsmannen ska uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköpings kommun.

I vår motion föreslogs att äldreombudsmannen ska ha närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden och närvaro- och yttranderätt när Norrköpings kommuns pensionärsråd sammanträder.

Förhoppningsvis kan vi få Norrköpings kommun att göra ett omtag när det gäller att tillgodose våra äldres behov och rättigheter.
Sverigedemokraterna kommer alltid att arbeta för att våra äldre ska få den vård och respekt som de så väl förtjänar.