Rapport från kommunfullmäktige 2019-09-30 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2019-09-30

Måndagen den 30 september höll kommunfullmäktige i Norrköping sammanträde.
Det blev något av Sverigedemokraternas kväll då tre motioner och en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades under detta nästan fem timmar långa sammanträde.
Det som upptog en stor del av kvällen var en motion av Darko Mamkovic (SD) om ett förbud mot böneutrop i Norrköping.
I sitt anförande konstaterade Darko Mamkovic att i kommunstyrelsens förslag att avslå motionen hänvisar man till religionsfrihet och ljudnivåer, vilket innebär att förtroendevalda som stödjer avslagsförslaget saknar förmåga att förstå vikten av ärendet.
Böneutrop proklamerar att det enbart är en specifik religion som råder i ett område, och att denna religion är överlägsen alla andra religioner. Att tillåta det är att bagatellisera en samhällelig förändring av enorma proportioner och står i direkt strid mot religionsfriheten.
Vi noterar bland annat Karin Jonssons (C) kommentar – ”Böneutrop låter inte mer än en diskmaskin”, vilket manifesterar den totala bristen av att förstå, eller vilja förstå motionens innebörd.

En annan motion var en tidigare återremitterad motion av Sverigedemokraternas Florian Aranda om effektivisering av modersmålsundervisning.
I sitt anförande föreslog Florian Aranda bland annat att modersmålsundervisning ska ske i kommunala skolor i större grupper, samt att undervisningen ska begränsas till högst en gång per vecka och att lektionen ska vara högst 60 minuter lång.
Dessutom ska modersmålsundervisning inte pågå längre än den lagstadgade tiden 7 år. Norrköpings skolor bedriver idag modersmålsundervisning betydligt längre tid.
Darko Mamkovic anförde att det inte finns belägg för påståendet att det är en fördel att ha ett väl utvecklat modersmål när man ska lära sig ett nytt språk.
Han hänvisade till en forskningsrapport från Århus universitet i Danmark som är validerad av den danska regeringen. Han föreslog även att de i församlingen som är av en annan åsikt också ska lägga fram forskningsrapporter som bevisade motsatsen.
Någon sådan rapport lades inte fram under sammanträdet.

Den tredje motionen från Sverigedemokraterna var en motion av Markus Wiechel om tillståndsplikt för tiggeri. Motionen har efter den skrevs för ca ett år sen, justerats med ett tilläggsyrkande på tiggeriförbud om motionen om tillståndsplikt skulle avslås.
Efter en del protester från delar av fullmäktige som tyckte att tilläggsyrkandet inte skulle få ställas, godkände presidiet efter överläggningar motionens tilläggsyrkande.
Darko Mamkovic och Matthias Olofsson menade i sina anföranden att det är bevisat att tiggeri till stor del är organiserat och har även kopplingar till grov kriminalitet. Både Darko och Matthias höll med om att många tiggare är utsatta och utnyttjade människor, men att det måste lösas i deras hemländer och på EU-nivå.
Matthias anförde att det finns 30 miljarder i strukturfonder i EU som är avsatta till utsatta romer.

Vi noterar att samtliga motioner från Sverigedemokraterna avslogs, och det var bara KD som yrkade bifall till en av våra motioner, den om förbud mot böneutrop.
Vi är trots allt ganska nöjda med kvällen, då vi fick samtliga partier att verkligen bekänna färg om hur de står i flera för oss mycket viktiga frågor och som kommer att ha stor betydelse för kommunens utveckling.
Hur vissa i fullmäktige kunde kalla dessa frågor för ”ickefrågor” är och förblir för oss en gåta.
Mer om dessa frågor får vi återkomma till, för de är alldeles för viktiga för oss att släppa.

Förhoppningsvis får vi andra partier att lyssna på oss till slut.