Rapport från kommunfullmäktige 2020-01-27 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2020-01-27

Måndagen den 27 januari hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
Sammanträdet var mycket välbesökt då många representanter för kommunens demensvård var närvarande för att följa ärendet om Vård- och omsorgsnämndens internbudget, där kvartetten vill göra nedskärningar på 42 miljoner på personalkostnader inom demensvården i Norrköping.
Detta kommer att drabba cirka 100 anställda och innebära en stor försvagning för vården av våra äldre i kommunen.

Enligt kvartetten och Miljöpartiet är dessa nedskärningar något som knappt kommer att märkas, vilket är ett bevis på att man saknar verklighetsuppfattning och total brist på förmågan att göra en konsekvensanalys. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att dessa nedskärningar kommer att ha en stor negativ inverkan både på kvalitén på vården och för personalen inom demensvården.

Darko Mamkovic angav i sitt anförande att Sverigedemokraterna har anslagit betydligt mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden än vad kvartetten har gjort. Pengar som kunde ha använts till att fylla det underskott i nämnden som har föranlett dessa mycket drastiska åtgärder som kvartetten nu föreslår. Han menade att det är genom en mångårig oansvarig politik som bedrivits både nationellt och lokalt, inte minst vad det gäller migrationspolitik som har föranlett detta underskott i välfärden.
Sverigedemokraterna tycker det är mycket olyckligt att våra äldre och sjuka, samt personalen som vårdar dem ska behöva lida för denna misslyckade politik.

Matthias Olofsson beskrev i sitt anförande Sverigedemokraternas satsningar inom Vård- och omsorgsnämnden som under år 2020 är 25 miljoner mer än i kvartettens budget. Han hänvisade till Sverigedemokraternas budgetförslag där en KPMG- potentialanalys som ska hjälpa kommunen att effektivisera sina verksamheter ingår. Han beklagade att Sverigedemokraternas budget inte gick igenom. Då hade vi sluppit denna debatt i kväll.

Ett annat ärende som skapade debatt var Riktlinjer för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun.
Sverigedemokraterna värnar om ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter inom livets alla områden.
Däremot ställer vi oss frågande till vissa skrivelser och formuleringar i dokumentet som vi anser kan ge upphov till individuella och subjektiva tolkningar. Vi efterfrågar en större tydlighet i riktlinjerna innan vi kan ställa oss bakom dem fullt ut.

För att nämna några formuleringar som vi ställer oss frågande till så är det följande… ”Ett representativ deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle”. Om detta gäller könskvotering till styrelser och andra beslutande organ så är det något vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser att det är kompetens och inte kön som ska avgöra bemanning till beslutande instanser.

Ett annat är ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet” där män och kvinnor ska dela på hemarbetet. Vi anser inte att politiker ska lägga sig i hur familjer väljer att dela upp sysslor i hemmet, utan vi vill överlåta det till familjerna själva.

Vi vill också ändra på formuleringen ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Självklart ska det göra det, men det förekommer även att kvinnor våldför sig på män. Vi anser att alla, oavsett kön ska ha rätt till kroppslig integritet.
Sverigedemokraterna yrkade på att i första hand återremittera ärendet, i andra hand att avslå dokumentet. Detta för att få ett förtydligande av riktlinjerna.
Tyvärr avslogs våra yrkanden.

Vi vill även nämna en interpellation av Sverigedemokraternas Florian Aranda som handlade om pensionärenas påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi.
Florian ville få svar från ansvarigt kommunalråd på hur mycket våra äldre belastar kommunens ekonomi genom olika behov av omsorg relaterat till åldrandet. Detta på grund av kvartettens påstående att kommunens dåliga ekonomi till stor del beror på en åldrande befolkning. Ett påstående som Sverigedemokraterna ställer sig frågande till.
Något trovärdigt svar fick inte Florian på sina frågor, vilket föranleder att vi kommer att återkomma i detta ämne.

Vi vill tacka alla som följt oss under sammanträdena och önskar på återseende vid nästa fullmäktigemöte.