Rapport från kommunfullmäktige den 25 september 2017 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige den 25 september 2017

Från Sverigedemokraternas budget 2016:

Kommunerna bör verka för att förbättra kunskapen om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Kommunen bör också ha en handlingsplan för motverkandet av hedersrelaterat våld och förtryck.”

Äntligen är vi (delvis) i mål. Kommunfullmäktige inleddes med ärende om att bifalla inriktningsdokument – förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmet.

En till i raden av våra förslag som antas flera år efter att Sverigedemokraterna lyft upp frågan. Gruppledare Darko Mamkovic, välkomnade dokumentet, yrkade bifall, och ställde några frågor bland annat, om kommunen har statistik kring könsstympning och hur många barn och ungdomar inte återvänder till skolan efter sommaruppehåll. Svaren var någorlunda luddiga men Lars Stjernkvist (S) intygade om att statistiken kommer att sammanställas. Återstår att se.

Vidare lyfte gruppledaren upp frågan kring en formulering i inriktningsdokumntet:

”Norrköping växer, bland annat med ökad invandring av människor på flykt. Det är en grupp nya invånare som i många fall vuxit upp med andra förutsättningar och normer gällande jämställdhet samt i synen på barn och ungas rättigheter, vilket gör det särskilt viktigt att säkra att kommunen kraftsamlar för att skapa goda uppväxtvillkor som också bidrar till trygga hemförhållanden.”

Gruppledaren menade att det är en smula märklig skrivelse då det alltid har avvisats att det finns några kulturella eller normativa skillnader bland Norrköpingsborna. Lars Stjernkvist (S), som vanligt, undvek att svara på direkt fråga ”finns det skillnader eller inte”. Lars Stjernkvist (S) försökte till och med att förklara att problematiken kring så kallad hedersrelaterad problematik är på individnivå och inte på gruppnivå. Naturligtvis, höll inte hans argument då det framkom tydligt att det finns skillnader på gruppnivå.

Sverigedemokraterna ställde också två frågor till ansvarige kommunalråd, men det var tjänsteman som svarade på ett mycket tillfredställande sätt. Frågor handlade om vatten och avlopp kapacitet och mätning av mikroplast mängd i Glan.

Feministiskt initiativ, har den här gången inkommit med två motioner. Första var att mäta taltiden för män och kvinnor (!?), så man vet vem som pratar mer, och den andra att inrätta jämställdhetsnämnd.  Självfallet ställer sig Vänsterpartiet bakom förslagen och är uppe i talarstolen vid flera tillfällen under debattens gång. Centerpartiet motsätter sig förvånande nog förslaget och till och med påminner Fi att en sådan mätning inte skulle gynna dem, då de inte har några män överhuvudtaget.