Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 6

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-05-27

  Av bennysellborn den 31 maj, 2019
  0

  Måndgen den 27/5 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Det blev ett mycket långt sammanträde där kommunen med dess kommunala bolag redovisade sitt bokslut för verksamhetsåret 2018.

  I debatten om bokslutet fick partierna varsin tilldelad taltid beroende på partistorlek. Sverigedemokraterna utnyttjade sina 38 minuter på ett mycket bra sätt, där gruppledaren Darko Mamkovic och oppositionsrådet Matthias Olofsson gav partiets synpunkter på hur kommunen har använt våra skattemedel utefter givna ekonomiska förutsättningar.

  Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist går det mesta åt rätt håll. Ekonomin har stärkts, kommunen redovisar ett överskott på 132 miljoner. Dessutom ökar skolresultaten, tillväxten av jobben ökar och stora investeringar har gjorts inom äldreomsorgen. Samtidigt medger han något diffust att det även finns problem inom kommunen. Något konkret exempel ger han dock inte.

  Däremot påpekade oppositionen flera saker som inte fungerade särskilt bra. Darko Mamkovic menade att det går bra för en del av våra invånare, men betydligt sämre för andra. Han gav några exempel på områden i kommunen där skillnaden i arbetslöshet är mycket stor. I Skärblacka med omnejd är arbetslösheten ca 2,7%, medan Hageby har en arbetslöshet på drygt 27%.

  Han ifrågassatte också om tillväxten av jobben var riktiga jobb  som gav skattepengar eller om det tvärtom förbrukar skattepengar, dvs om det bara är en maskerad form av bidrag. Vi noterade att han inte fick någon replik på frågan.

  Darko tog också upp bristen på lärare och socionomer som medför högre arbetsbelastning och ökad sjukskrivning som följd. Dessutom medför det att handläggningstiderna för socialtjänsten ökar.

  Matthias Olofsson tog i sitt anförande upp att kommunens ekonomi kan jämföras med ett företags ekonomi där god ekonomisk hushållning kan vara grunden till ett ekonomiskt välmående. Man identifierar ett problemområde för att sedan skapa rutiner för att effektivisera verksamheten.

  En annan viktig punkt på dagordningen var frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för Upplev Norrköping. Darko Mamkovic redogjorde för vår ståndpunkt i frågan. Han förklarade också varför Sverigedemokraterna beslutade att inte bevilja styrelsen för Upplev Norrköping ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Mer om detta får vi kanske tillfälle att återkomma till.

  Slutligen vill vi även ta upp en interpellation ställd av vårt oppositionsråd Matthias Olofsson till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist och socialdemokraterna: – Anser ni att IS-terrorister är svenskar och anser ni att IS-terrorister ska få återkomma till Sverige för att åtnjuta de svenska och kommunala välfärdssystemen?

  Lars Stjernqvis svarade. – I ett fungerande rättssamhälle så bedöms inte vem som är svensk av mitt eller av någon annans tyckande. Medborgarskap bestäms i lag och självfallet kan även svenska medborgare göra sig skyldiga till avskyvärda brott.

  Matthias svarade att det är precis det våra förtroendevalde i Sveriges riksdag kan. De har det uppdraget och de kan besluta om Sverige kan kriminalisera och dra in medborgarskap för deltagande i en terrororganisation som IS.

  Han belyste också skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna röstade redan 2013 nej till att göra det möjligt att frånta IS-terrorister deras medborgarskap och fängsla dem vars medborgarskap inte kan dras in. Konsekvensen av det är att vi nu inte kan utvisa eller döma dem till fängelsestraff. Tyvärr har Sverige blivit en fristad för återvändande IS-terrorister som lyckats ta sig tillbaka hit.

  Matthias ställde återigen frågan till Lars Stjernqvist. – Anser du att IS-terrorister som återvänder till Sverige och Norrköping ska få åtnjuta vårt välfärdssystem?

  Lars Stjernqvist svarade. – Nej, jag tycker att personerna ska dömas av en internationell domstol.

  Det sistnämnda var ju ganska positivt att höra. Det öppnar upp för framtida möjligheter. Vi får kanske möjlighet att återkomma om det, då en svensk kommun redan fattat beslut om att förvägra IS-terrorister ekonomiskt bistånd och därmed sänt ut en tydlig signal som säger. – IS-terrorister, ni är inte välkomna hit.

  Vi är ganska övertygade om att denna fråga inte är slutdiskuterad.
  Inte så länge vi har ett parti i kommunfullmäktige som vågar lyfta fram den.

   

   

 • Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25

  Av bennysellborn den 27 mars, 2019
  0

  Måndagen den 25/3 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Några av de mest uppmärksammade ärendena var två interpellationer som också gav upphov till de intensivaste debatterna.
  Den första framfördes av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) där de ifrågasatte om det är moraliskt och etiskt korrekt att använda förtryckande symboler som slöja eller hijab i kommunens kommunikationsmaterial som ett uttryck för ett mångkulturellt samhälle. De ifrågasatte också om kommunen kan hävda att man arbetar mot hedersförtryck samtidigt som man projicerar unga flickor i slöja.
  Det blev en mycket livlig debatt där Sverigedemokraterna som enda parti höll med Moderaterna i deras frågeställning och gav i sina anföranden uttryck för att slöja och hijab är symboler för förtryck och bör inte användas som kampanjmaterial av kommunen. Bra insatser av Darko Mamkovic, Naima Bahnam Johansson och Florian Aranda i denna debatt.

  Den andra interpellationen framfördes av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson och handlade om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att säkerställa medborgarnas trygghet när IS-terrorister återvänder till kommunen. Vi vet att 5-7 personer har rest för att strida för IS och det är inte känt om någon av dem har återvänt ännu.
  Matthias beskrev i sitt anförande vilka bestialiska handlingar dessa IS-terrorister har begått. Han hänvisade också till en rapport från MSB och försvarshögskolan där en moské och en skola i Norrköping utpekas som misstänkta rekryteringsplatser för radikal islamism och terrorism. Han betonade att Norrköpings kommun måste ta terrorhotet på yttersta allvar.

  Sammanfattningsvis kan sägas att Sverigedemokraterna tar en allt större plats i debatterna i kommunfullmäktige, vilket är mycket positivt och en garant för att Norrköpings kommun i framtiden tar terrorhotet och kommuninvånarnas trygghet på största allvar.

 • Rapport från Kommunfullmäktiges sammanträde 25/2

  Av bennysellborn den 28 februari, 2019
  0

  Måndagen den 25/2 hade Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträde.
  Det kanske viktigaste ärendet handlade om den i minoritet styrande kvartettens tilläggsbudget. Det var också det ärende som skapade mest debatt.
  Sverigedemokraterna uttryckte klart och tydligt sin ståndpunkt i denna fråga.
  Matthias Olofsson redogjorde för Sverigedemokraternas hållning vad det gäller det alltmer populära begreppet ”God ekonomisk hushållning”.
  Vi står inför det ganska dystra faktum att kommunen måste spara 2.2 miljarder fram till 2022. Då är det inte god ekonomisk hushållning att redan nu behöva ta pengar från framtida investeringsbudget och lägga på dagens driftbudget som kvartetten gör. Denna nödlösning kommer att slå hårt mot kommunens ekonomi när en lågkonjunktur kommer, och det vet vi att det gör.

  Vårt andra oppositionsråd Sandra Karlsson välkomnade att kvartetten tillför 15 miljoner till skolan. Sverigedemokraterna hade i sin budget avsatt 50 miljoner till liknande prioriteringar, så det är ett steg i rätt riktning. Tyvärr är kvartetten något diffusa i sin deklaration om vad pengarna ska användas till. Man använder uttryck som ”Prioriterade grupper inom nämndens verksamhet” och ”En extra lönesatsning på yrkesgrupper inom skolans verksamhet”. Sverigedemokraterna vill att pengarna framförallt ska användas till lönelyft för lärare som har kompetens och dokumenterade meriter. Det ska inte finnas någon lärare i kommunen som inte vet varför man fick eller inte fick ett lönelyft. Kommunen behöver inte fler lärare som säger upp sig för att de känner sig orättvist behandlade. I slutändan drabbar det främst barnen som kanske mister någon som man just har börjat få förtroende för.

  Under sammanträdet visade även vår gruppledare Darko Mamkovic vilken sammanhållande kraft han är för vår fullmäktigegrupp. Mer om detta får vi kanske tillfälle att återkomma till.

  Slutligen kan tilläggas att Sverigedemokraterna Norrköping under dagens sammanträde fick ett stort antal ledamöter invalda i kommunala bolags och stiftelsers styrelser.

  Stort grattis till er alla.

 • Årsmöte 2019 Sverigedemokraterna Norrköping

  Av Darko Mamkovic den 5 februari, 2019
  0

  Söndagen den 3 Februari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
  Närvarande på mötet var 62 röstberättigande, 9 adjungerade och 1 ny, icke röstberättigad medlem.
  Mötet blev mycket lugnt och trevligt, med god stämning bland samtliga deltagande

  Under mötet redogjordes verksamheten för 2018. Den parlamentariska berättelsen redogjordes av gruppledare Darko Mamkovic.

  Tillf. Ordförande Sandra Karlsson redogjorde för kommunföreningens aktiviteter, föreläsningar, utbildningar, valkampanjer med mera.

  Kassören Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

  Under mötet valdes följande att representera Sverigedemokraterna Norrköping under verksamhetsåret 2019.

  Styrelse:
  Ordförande: Darko Mamkovic
  Vice ordförande: Benny Sellborn
  2:a Vice ordförande: Naima Bahnam Johansson

  Ledamöter:
  Conny Samoraj
  Anneli Ljung
  Johan Lindekrantz
  Matthias Olofsson

  Suppleanter:
  Magnus Boström
  Christer Tufvander
  Victoria Johansen
  Annelie Sjöberg
  Linda Nilsson

  Revisorer:
  Klas Alberg
  Göran Hargestam

  Revisorsuppleant:
  Thomas Svensson

  Valberedning:
  Chris Dahlqvist
  Jan Svensson
  Jonas Andersson
  Ingvar Våxmo
  Lise-Lotte Lindgren

  Dessutom valdes 35 ombud och 17 ersättare från Norrköping, samt 5 ombud och 2 ersättare från Söderköping att delta på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte 2019.

  Vi tackar alla som närvarade på årsmötet och ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2019.

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-10-15

  Av Darko Mamkovic den 5 november, 2018
  0

  Det här var det första KF-mötet med de nyvalda ledamöterna för mandatperioden 2019-2022.

  Sverigedemokraterna hade 14 ledamöter på plats, både ledamöter som har suttit en eller flera mandatperioder och ledamöter som intog sina platser för första gången.

  På detta möte var de viktigaste punkterna hur många kommunalråd respektive oppositionsråd som skulle väljas samt val av kommunfullmäktiges ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Det var även val av revisorer, valberedning och ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

  Den hetaste frågan var valet om antalet kommunalråd kontra oppositionsråd.

  Den styrande kvartetten ville ha 5 kommunalråd och 3 oppositionsråd, medan samtliga oppositionspartier ville ha 5 kommunalråd och 4 oppositionsråd. Denna omröstning vann oppositionen med siffrorna 44-41.

  Det innebär att Sverigedemokraterna Norrköping har fått sin första oppositionsrådspost någonsin och vi har fördubblat våra mandat i de kommunala nämnderna. Vi har även fått våra första ledamöter i flera kommunala bolagsstyrelser.

  De Sverigedemokrater som under dagens fullmäktigemöte valdes in på olika kommunala poster var följande:

  Matthias Olofsson och Sandra Karlsson valdes till oppositionsråd med vardera 50% tjänstgöringsgrad.
  Darko Mamkovic och Sandra Karlsson valdes till ledamöter i kommunstyrelsen.
  Matthias Olofsson och Conny Samoraj valdes till ersättare i kommunstyrelsen.
  Thomas Svensson valdes till ledamot i revisionen.
  Peter Pöllä valdes till ledamot i valberedningen.

  Det kan också nämnas att Darko Mamkovic återigen har fått förtroendet som gruppledare för vår fullmäktigegrupp samt att Benny Sellborn har valts till ny politisk sekreterare.