Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Tillförordnad ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • Rapport från kommunfullmäktige den 25 september 2017

  Av Darko Mamkovic den 27 september, 2017
  0

  Från Sverigedemokraternas budget 2016:

  Kommunerna bör verka för att förbättra kunskapen om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Kommunen bör också ha en handlingsplan för motverkandet av hedersrelaterat våld och förtryck.”

  Äntligen är vi (delvis) i mål. Kommunfullmäktige inleddes med ärende om att bifalla inriktningsdokument – förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmet.

  En till i raden av våra förslag som antas flera år efter att Sverigedemokraterna lyft upp frågan. Gruppledare Darko Mamkovic, välkomnade dokumentet, yrkade bifall, och ställde några frågor bland annat, om kommunen har statistik kring könsstympning och hur många barn och ungdomar inte återvänder till skolan efter sommaruppehåll. Svaren var någorlunda luddiga men Lars Stjernkvist (S) intygade om att statistiken kommer att sammanställas. Återstår att se.

  Vidare lyfte gruppledaren upp frågan kring en formulering i inriktningsdokumntet:

  ”Norrköping växer, bland annat med ökad invandring av människor på flykt. Det är en grupp nya invånare som i många fall vuxit upp med andra förutsättningar och normer gällande jämställdhet samt i synen på barn och ungas rättigheter, vilket gör det särskilt viktigt att säkra att kommunen kraftsamlar för att skapa goda uppväxtvillkor som också bidrar till trygga hemförhållanden.”

  Gruppledaren menade att det är en smula märklig skrivelse då det alltid har avvisats att det finns några kulturella eller normativa skillnader bland Norrköpingsborna. Lars Stjernkvist (S), som vanligt, undvek att svara på direkt fråga ”finns det skillnader eller inte”. Lars Stjernkvist (S) försökte till och med att förklara att problematiken kring så kallad hedersrelaterad problematik är på individnivå och inte på gruppnivå. Naturligtvis, höll inte hans argument då det framkom tydligt att det finns skillnader på gruppnivå.

  Sverigedemokraterna ställde också två frågor till ansvarige kommunalråd, men det var tjänsteman som svarade på ett mycket tillfredställande sätt. Frågor handlade om vatten och avlopp kapacitet och mätning av mikroplast mängd i Glan.

  Feministiskt initiativ, har den här gången inkommit med två motioner. Första var att mäta taltiden för män och kvinnor (!?), så man vet vem som pratar mer, och den andra att inrätta jämställdhetsnämnd.  Självfallet ställer sig Vänsterpartiet bakom förslagen och är uppe i talarstolen vid flera tillfällen under debattens gång. Centerpartiet motsätter sig förvånande nog förslaget och till och med påminner Fi att en sådan mätning inte skulle gynna dem, då de inte har några män överhuvudtaget.

 • Rapport från kommunstyrelsemöte den 19 september 2017.

  Av Darko Mamkovic den 19 september, 2017
  0

  Mycket intressant och spännande kommunstyrelsemöte. Ärendet som diskuterades mest var naturligtvis mitt (Sverigedemokraternas) ärende om att kommunen ska utlysa folkomröstning (utan namninsamling) om fullskaligt moskébygge på angiven plats i centrala Norrköping vid anrika Södra Promenaden, med en detaljplan som möjliggör för 44 meters hög minaret.

  Både sakliga och osakliga argument framfördes i debatten som ifrågasatte vårt yrkande om folkomröstning.

  Kicki Liljeblad (S) läste sakligt ur lagverket, och till viss del har hon rätt att det inte är så enkelt att ändra eller upphäva en detaljplan, men vägrade svara på direkt fråga ”är det helt omöjligt enligt lag att upphäva eller ändra på antagen detaljplan”. Inte konstigt att Kicki Liljeblad (S) vägrade svara då hon vet själv att så är inte fallet. Ändå var det sakligt och hon påpekade med rätta om svårigheter kring upphävandet.

  Magnus Kato (S) ställde också sakliga frågor och önskade exakt formulering vad i rapporten som inte stämmer och vad är det vi ifrågasätter. Jag besvarade och inte mer om det. Både Magnus Kato (S) och Eva-Britt Sjöberg (KD) vilje också veta hur en eventuell fråga i omröstningen skulle vara. Jag svarade först att detta kan tas fram i samband med mitt ärende vid senare tillfällen men ändå gav jag svar ”Vill Norrköpingsbor ha storskalig moské på angiven plats? Ja eller Nej”.

  Osakliga och märkliga argument för vårt ärende var att vi är typ oansvariga politiker då vi lyfter upp ärenden som vi vet att vi inte kan få igenom. Vad innebär detta? Att oppositions partier som är i minoritet inte ska väcka ärende eller förslag då de vet att majoriteten kommer att säga nej? Mycket märkligt, men inte så konstigt. Det som är förvånande var att det kom från Nya Moderaterna. När riktiga argument inte räcker till, då är det enda som återstår.

  Jag är faktiskt ganska besviken på att Moderaterna verkade mycket positiva till byggnationen och tycker inte att jag kan åberopa ”Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den”.  Tydligen anser Moderaterna att fullskalig moské på angiven plats är ”önskvärd utveckling” av vår stad.

  Det som också var tydligt idag, är att Bengt Cete (MP) kämpade med näbbar och klor för att försvara moskébygget och menar inte att byggnationen är av ”stor allmänvikt” och det fanns inte anledning att ta detaljplan till kommunfullmäktige under sitt mandat som ordförande för stadsplaneringsnämnd, då när detaljplan klubbades. Mitt svar var ”Det är inte konstigt att du inte ser det som ´stor allmänvikt´ och det är bland annat ett utav anledningar att vi representerar olika politiska partier”. Naturligtvis följdes det med att sätta ord i min mun, som jag aldrig någonsin har sagt (bland annat att jag har sagt att ärenden hanterades olagligt). Men det är man van med. Det enda jag har sagt är att ”Jag tycker att ärendet är av stor allmänvikt och att kommunen borde ha informerat invånarna mycket bättre”. Att lägga information på kommunens hemsida är inte – enligt vår uppfattning – tillräckligt för ärenden av denna vikt.

  Jag vill passa på och ge stor eloge till Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande som verkligen gjorde ett utmärkt jobb att upprätthålla god mötesstämning och hade koll på talarlistan mm.

  Hur som helst, samtliga politiska partier i Norrköping (förutom SD), var emot att kommunen ska eller bör utlysa folkomröstning om byggnation av fullskaliga moskéer på angiven plats. Detta tolkar jag som att de anser att det är ”önskvärt utveckling” av vår stad.

  Jag har inget emot olika åsikter. Det är till och med positivt att folk har olika uppfattningar. Jag återlämnar till Norrköpingsborna att ta ställning till detta och mycket annat vid nästa val. Tycker majoriteten av Norrköpingsborna att det är en önskvärd utveckling av vår stad, så lägger man sin röst på partier som förespråkar detta. Svårare än så är det inte.

  Slutligen vill jag påpeka att namninsamling för folkomröstning pågår, det har kommit en hel del, men vi är inte i mål än. Jag vet att det är mycket kort period att anordna cirka 11 000 giltiga underskrifter, men vi kommer att fortsätta fram till sista dagen när bygglov klubbas. Bosniska islamiska föreningen har fortfarande inte inkommit med ansökan om bygglov.

  Ordförande och gruppledare
  för Sverigedemokraterna i Norrköping
  Darko Mamkovic

 • Vilbergens Marknad

  Av Robert Cederlund den 23 augusti, 2017
  0

  Torsdag 24/8 och Fredag 25/8 kan du träffa oss på Vilbergens marknad.

  Vi kommer bland annat att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning om moksébygget i Ektorp. Du finner oss där mellan 10-17.

  Har du inte möjlighet att komma kan du skriva ut en egen namninsamlingslista här: https://norrkoping.sd.se/wp-content/uploads/sites/63/2017/08/namninsamling-moske.pdf

 • Öppet hus

  Öppet hus

  Av yasmine.eriksson den 7 augusti, 2017
  0

  Välkommen på öppet hus hos Sverigedemokraterna Norrköping den 7 augusti mellan 17-20.

 • Kommunfullmäktige (KF) rapport den 29 maj 2017

  Av Darko Mamkovic den 19 juni, 2017
  0

  Flera heta ämnen, tufft debattklimat och ”flytta fokus från sakfrågor”. Så kan man kort sammanfatta KF den 29 maj 2017.

  I första ärendet, inriktningsdokument för barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen, ville Sverigedemokraterna införa några ändringar:

  Inriktningsdokumntet är skrivet med grunden och hänvisning till barnkonventionen, men kvartetten tolkade fritt enligt sina ideologiska och politiska preferenser original texten vilket gruppledaren för SD påpekade, bland annat att ”inherent dignity” ska översättas som ”infödd värdighet” och inte ”människors lika värde”. Gruppledaren menade att om man hänvisar till ett dokument, då ska den användas i sin ursprungliga form och inte ändras efter sitt behag. Då finns ingen anledning att ens hänvisa till barnkonventionen om man nu ändrar vad som står i den. Kvartetten, insisterade och kämpade hårt för ”människors lika värde”. Sverigedemokraterna yrkade vidare på att ”skyldighet” ska införas i dokumentet, med motiveringen att lära barn och ungdomar om demokratiska principer är viktigt, men det innebär att man förstår vikten av skyldigheter, vilket gruppledaren Darko Mamkovic betonade i debatten.

  Efter inledningsvis någorlunda hårdare debatt, behandlades ärenden kring hyresavtal, och andra ärenden där inga större meningsskillnader fanns mellan olika politiska partier.

  Då var det dags för att behandla Sverigedemokraternas motion om att Norrköpings kommun tillsvidare inför totalstopp i mottagningen av flyktingar genom anläggningsboende (ABO). Sverigedemokraterna menade att Norrköpings kommun har tagit många fler än staden klarar att ta emot. Gruppledaren Darko Mamkovic hänvisade vidare till att allt fler kommuner, styrda av både socialdemokraterna och moderaterna har ställt samma eller liknande krav, och citerade både media och politiker som har uttalats kritiskt till mottagningen. Även Lars Stjernkvist erkände instämmande att systemet inte fungerar, dock var han och kvartetten inte villiga att ställa sig bakom förslaget. Moderaterna som bara för några månader sen, skrev i en debattartikel i NT, att Linköping borde ta flyktingar istället för Norrköping, gav tyst samtyckande till kvartetten.

  Vid punkten ”Interpellation om arbete med diskriminerings och kränkande behandling” inlämnad av Sverigedemokraterna, var det tydligt att det är enbart Sverigedemokraterna som står för demokratin i Sverige. Socialdemokraterna med hjälp av andra partier kämpade med all sin kraft att inte införa ”politisk åsikt” som grund till diskriminering och kränkande behandling. När gruppledaren Darko Mamkovic drog parallell mellan regimer som förbjuder oliktänkande och olika politiska åsikter med Socialdemokraternas beteende och diktatoriska regimer runt om i världen, så stängde KF ordförande av mikrofonen istället för att i en demokratisk anda låta samtliga argumentera för sin ståndpunkt.

  Nej, i Norrköpings kommun tystas istället oliktänkande med maktutövanden.

  Videoinspelningar från KF kommer inom kort.