Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-12-16

  Av bennysellborn den 19 december, 2019
  0

  Måndagen den 16 december höll kommunfullmäktige i Norrköping sitt sista sammanträde för 2019.
  Innan vi går in på att sammanfatta mötet vill vi först uttrycka vår beklagan för att fullmäktigeförsamlingen har ett oppositionsråd som återigen väljer att resa på semester när dennes motion behandlas i kommunfullmäktige. Det är knappast vad kommuninvånarna förväntar sig att skattekronorna ska användas till.

  Eftermiddagen började annars mycket stämningsfullt med ett Luciatåg med elever från Hagaskolan.
  När sammanträdet kom igång var ärendet om en ny budgetprocess som ska ligga till grund för 2021 års budget, det första ärendet som skapade diskussioner och delade meningar. Där gick oppositionen ihop och fick kvartetten att backa från sitt förslag som innehöll en tidigareläggning av nästa års budgetprocess, samt att man tar bort nämndernas formella rätt att göra äskande för att få sina verksamheter att gå ihop ekonomiskt.
  Oppositionen hade ett enat yrkande om att man bifaller tidigareläggning av processen, men att man vill behålla nämndernas äskanderätt. Kvartetten och oppositionen kom överens om att ärendet skulle återremitteras och tas upp vid nästa fullmäktigesammanträde med ett nytt förslag till budgetprocess.

  Sverigedemokraterna ser det som positivt att oppositionen, som är i majoritet, kan enas i ärenden som kan få kvartetten att backa i det här fallet, men även att oppositionen i framtiden kan fälla kvartettens förslag och tillsammans få igenom gemensamma förslag.
  Vi vill se en aktiv och offensiv opposition, och vi har inga problem att samarbeta i sakfrågor med partier som vi normalt sett inte delar ideologi och verklighetsuppfattning med.

  Därefter kom ärendena om taxorna för kommunens prövning och tillstånd/tillsyn inom områdena miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och registreringslotter.
  Kvartettens förslag var att kommunens redan höga taxor inom dessa områden ska höjas ytterligare för att få en budget i balans.

  Sverigedemokraterna var det enda partiet som motsatte sig förslagen. Vi vill inte öka kostnaderna för våra medborgare och företag som är i behov av kommunens tjänster för att få bygglov eller för att kunna driva sina verksamheter..Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande taxor eller sänka dem genom att kommunen effektiviserar sina handläggningskostnader.
  Sverigedemokraterna vill även att Norrköpings kommun ska vara i toppen av näringslivsrankingen. Inte i botten, vilket blir följden av att ytterligare fördyra kostnaderna för både kommuninvånarna och företagen.

  Vi tycker det är lite synd att övriga partier i fullmäktigeförsamlingen inte har kommit lika långt i tanken om kostnadseffektivitet än, men vem vet, det kanske kommer…

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Norrköping gällande Norrköpings flyplats

  Av bennysellborn den 12 december, 2019
  0

  Det har varit mycket diskussioner kring framtiden för flygplatsen i Norrköping, och Sverigedemokraterna anser att vi är skyldiga våra medborgare ett klart besked om vårt ställningstagande i frågan.

  Sverigedemokraterna har aldrig tvivlat på det samhällsekonomiska värdet av Norrköpings flygplats. På grund av det historiskt kärva ekonomiska läget som råder i Norrköping har dock även vi varit tvungna att vända på varje sten och även titta närmare på flygplatsen och dess framtid.

  På gårdagens regelbundna möte med vår kommunfullmäktigegrupp hade vi möjlighet att få en detaljerad presentation av situationen för flygplatsen, med gediget och mycket väl utformat underlag av Ola Matsson, VD för Norrköpings flygplats.

  Nu är vi ännu mer övertygade om att vårt ställningstagande om den enorma vikten flygplatsen har, både för Norrköpings kommun och även för Region Östergötland, var väl grundad.

  Sverigedemokraterna kommer att jobba aktivt för att behålla och vidareutveckla flygplatsen i Norrköping.

  För Sverigedemokraterna i Norrköping, gruppledare i SD Norrköping och Region Östergötland.
  Darko Mamkovic.

 • Sverigedemokraterna bifaller medborgarförslag

  Av bennysellborn den 4 december, 2019
  0

  På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2/12 yrkade Sverigedemokraterna som enda parti bifall till ett medborgarförslag som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en lots för Norrköpings äldre befolkning som kan hjälpa våra äldre i kontakten med kommunen och myndigheter.

  Sverigedemokraterna har tidigare haft en liknande motion som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en äldreombudsman som kan tillgodose behoven bland de äldre som inte fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor. Äldreombudsmannen ska uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköpings kommun.

  I vår motion föreslogs att äldreombudsmannen ska ha närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden och närvaro- och yttranderätt när Norrköpings kommuns pensionärsråd sammanträder.

  Förhoppningsvis kan vi få Norrköpings kommun att göra ett omtag när det gäller att tillgodose våra äldres behov och rättigheter.
  Sverigedemokraterna kommer alltid att arbeta för att våra äldre ska få den vård och respekt som de så väl förtjänar.

   

 • Välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/12

  Av bennysellborn den 2 december, 2019
  0

  Vi önskar alla välkomna till Öppet hus onsdagen den 4 december mellan kl 17:30-20:00 . Vi finns på Vattengränden 14 i Norrköping.
  Här kan du träffa våra parlamentariker och styrelseledamöter för att ställa frågor eller bara umgås med oss.
  Vi bjuder som vanligt på kaffe med tilltugg.

  Återigen, hjärtligt välkomna.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-11-25

  Av bennysellborn den 28 november, 2019
  0

  Måndagen den 25 november hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Under sammanträdet behandlades en motion av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson som handlade om att kommunen ska utreda de ekonomiska effekterna av en solcellspark i Norrköping.
  Det är ingen hemlighet att mediabilden och opinionen i allmänhet är att solceller är lösningen på den globala uppvärmningen och att det dessutom är en lönsam investering.
  Kvartettens förslag var att avslå motionen med motiveringen att man ville avvakta en utredning om kommunens framtida roll i produktionen av förnybar energi.
  Faktum är att det idag inte finns någon utredning som visar att solceller är en lönsam investering.
  Norrköping investerar redan idag i solceller, detta utan att ha utrett om det det är lönsamt, vilket Sverigedemokraternas motion syftar till att utreda.

  Ur klimatsynpunkt är solceller helt onödiga då all el som förbrukas i Norrköping idag är fossilfri och klimatneutral, dvs vi släpper inte ut någon koldioxid genom vår elanvändning.
  Om utredningen skulle visa att solceller inte är lönsamt att investera i, dvs om den el som panelerna producerar inte kan täcka investerings- och driftkostnader under sin livstid så är det helt bortkastade pengar med noll vinster i klimatnytta. Tvärtom skulle det bidra till utsläppen då tillverkningsprocessen släpper ut koldioxid som annars inte skulle ha frigjorts. Det skulle dessutom ge oss extra kostnader i form av räntor och amorteringar, kostnader som gör att vi måste ta ekonomiska resurser från andra områden, exempelvis från våra kärnområden vård, skola och omsorg.

  Sverigedemokraternas inställning gällande energiförsörjning är att den ska vara fossilfri, hållbar och säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning.
  Skulle solceller visa sig vara lönsamt så är det en bra investering för kommunen. Det är precis det vi vill utreda genom vår motion.

  I debatten lade kvartetten fram argument att de investeringar i sollceller som vi gör idag, via Norrevo och Hyresbostäder är lönsamma. Detta påstående kommer vi givetvis att följa upp på nästa fullmäktigemöte, då det måste finnas en ekonomisk uppföljning som visar detta och inte baseras på förhoppning och tro.
  Den uppföljningen vill vi ta del av och vi kommer att lyfta en interpellationsdebatt i denna fråga.
  Fakta ska ligga bakom alla kommunala beslut. Det är mycket viktigt, speciellt i svåra ekonomiska tider där kommunen tvingas säga upp personal för att få en budget i balans.

  Följ oss gärna under nästa sammanträde i kommunfullmäktige som äger rum den 16 december.