Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna bifaller medborgarförslag

  Av bennysellborn den 4 december, 2019
  0

  På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2/12 yrkade Sverigedemokraterna som enda parti bifall till ett medborgarförslag som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en lots för Norrköpings äldre befolkning som kan hjälpa våra äldre i kontakten med kommunen och myndigheter.

  Sverigedemokraterna har tidigare haft en liknande motion som handlar om att Norrköpings kommun ska tillhandahålla en äldreombudsman som kan tillgodose behoven bland de äldre som inte fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor. Äldreombudsmannen ska uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköpings kommun.

  I vår motion föreslogs att äldreombudsmannen ska ha närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden och närvaro- och yttranderätt när Norrköpings kommuns pensionärsråd sammanträder.

  Förhoppningsvis kan vi få Norrköpings kommun att göra ett omtag när det gäller att tillgodose våra äldres behov och rättigheter.
  Sverigedemokraterna kommer alltid att arbeta för att våra äldre ska få den vård och respekt som de så väl förtjänar.

   

 • Välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/12

  Av bennysellborn den 2 december, 2019
  0

  Vi önskar alla välkomna till Öppet hus onsdagen den 4 december mellan kl 17:30-20:00 . Vi finns på Vattengränden 14 i Norrköping.
  Här kan du träffa våra parlamentariker och styrelseledamöter för att ställa frågor eller bara umgås med oss.
  Vi bjuder som vanligt på kaffe med tilltugg.

  Återigen, hjärtligt välkomna.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-11-25

  Av bennysellborn den 28 november, 2019
  0

  Måndagen den 25 november hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Under sammanträdet behandlades en motion av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson som handlade om att kommunen ska utreda de ekonomiska effekterna av en solcellspark i Norrköping.
  Det är ingen hemlighet att mediabilden och opinionen i allmänhet är att solceller är lösningen på den globala uppvärmningen och att det dessutom är en lönsam investering.
  Kvartettens förslag var att avslå motionen med motiveringen att man ville avvakta en utredning om kommunens framtida roll i produktionen av förnybar energi.
  Faktum är att det idag inte finns någon utredning som visar att solceller är en lönsam investering.
  Norrköping investerar redan idag i solceller, detta utan att ha utrett om det det är lönsamt, vilket Sverigedemokraternas motion syftar till att utreda.

  Ur klimatsynpunkt är solceller helt onödiga då all el som förbrukas i Norrköping idag är fossilfri och klimatneutral, dvs vi släpper inte ut någon koldioxid genom vår elanvändning.
  Om utredningen skulle visa att solceller inte är lönsamt att investera i, dvs om den el som panelerna producerar inte kan täcka investerings- och driftkostnader under sin livstid så är det helt bortkastade pengar med noll vinster i klimatnytta. Tvärtom skulle det bidra till utsläppen då tillverkningsprocessen släpper ut koldioxid som annars inte skulle ha frigjorts. Det skulle dessutom ge oss extra kostnader i form av räntor och amorteringar, kostnader som gör att vi måste ta ekonomiska resurser från andra områden, exempelvis från våra kärnområden vård, skola och omsorg.

  Sverigedemokraternas inställning gällande energiförsörjning är att den ska vara fossilfri, hållbar och säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning.
  Skulle solceller visa sig vara lönsamt så är det en bra investering för kommunen. Det är precis det vi vill utreda genom vår motion.

  I debatten lade kvartetten fram argument att de investeringar i sollceller som vi gör idag, via Norrevo och Hyresbostäder är lönsamma. Detta påstående kommer vi givetvis att följa upp på nästa fullmäktigemöte, då det måste finnas en ekonomisk uppföljning som visar detta och inte baseras på förhoppning och tro.
  Den uppföljningen vill vi ta del av och vi kommer att lyfta en interpellationsdebatt i denna fråga.
  Fakta ska ligga bakom alla kommunala beslut. Det är mycket viktigt, speciellt i svåra ekonomiska tider där kommunen tvingas säga upp personal för att få en budget i balans.

  Följ oss gärna under nästa sammanträde i kommunfullmäktige som äger rum den 16 december.

 • Välkomna till Öppet hus 6/11

  Av bennysellborn den 1 november, 2019
  0

   

  Vi önskar alla hjärtligt välkomna till Öppet hus onsdagen den 6/11 mellan klockan 17:30- 20.00.
  Vi finns i Vattengränden 14 i Norrköping.
  Här kan du träffa flera av våra parlamentariker och styrelseledamöter för en pratstund eller om du bara vill komma ner på en kopp kaffe och trevligt umgänge.
  Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

  Åter igen, hjärtligt välkomna.

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-10-21

  Av bennysellborn den 23 oktober, 2019
  0

  Måndagen den 21 oktober hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping. Nästan hela sammanträdet upptogs av en budgetdebatt och fastställande av Norrköpings kommuns drift-och investeringsbudget för 2020.
  Samtliga partier hade varsin tilldelad taltid beroende på partistorlek. Sverigedemokraterna utnyttjade sina 28 minuter på ett mycket bra sätt, där Darko Mamkovic och Matthias Olofsson presenterade Sverigedemokraternas budgetförslag föredömligt.

  Darko Mamkovic inledde med att belysa den nuvarande situationen i Norrköping och hur kvartetten genom felaktiga prioriteringar och trots nerdragningar av verksamheter och skattehöjningar har orsakat ett stort ekonomiskt underskott i kommunen. Man har dessutom misslyckats med att skapa incitament för människor att försörja sig på sitt arbete. I stället har man genom ett oerhört generöst bidragssystem försatt människor i utanförskap.
  Han betonade dock att man inte kan tillskriva kvartetten all skuld till det ekonomiska katastrofläge som råder i Norrköping, utan det är till viss del orsakat av inriktningen från riksnivå. Inte minst vad det gäller migrationspolitiken.
  Han tog även upp två fokusområden som ligger till grund till finansieringen av Sverigedemokraternas budgetförslag.
  Den ena är den sk Trelleborgsmodellen, som går ut på att skapa incitament för att få ut människor i egen försörjning.
  Den andra är en KPMG-genomlysning, som går ut på att effektivisera våra verksamheter på riktigt.
  Han avslutade med att presentera våra satsningar på Vård och omsorgs-, Utbildnings- och Socialnämnden.

  Matthias Olofsson fortsatte med att i detalj och med siffror visa hur vi tänkt att finansiera vårt budgetförslag som i första hand prioriterar områdena vård, skola och omsorg.
  Han gick igenom och förklarade fördelarna med att använda Trelleborgsmodellen och att anlita en extern expert på genomlysning av alla förvaltningar, dvs en KPMG potentialanalys.
  Dessa båda metoder har stor betydelse för hur vi ska få ut fler människor från försörjningsstöd till arbete, samt avlastar socialsekreterare från administrativt arbete och kan i större utsträckning motivera arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd till att bli självförsörjande.
  Matthias visade även på kommuner som har fått ner kostnaderna för felaktigt utbetalt försörjningsstöd genom att anställa FUT-utredare.

  Sammanfattningsvis kan sägas att vi i år har gjort en mycket väl genomarbetad budget som vi kommer att arbeta vidare med. Tyvärr blev vår budget inte antagen av kommunfullmäktige.

  I alla fall inte i år.