Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från kommunfullmäktige 2020-01-27

  Av bennysellborn den 29 januari, 2020
  0

  Måndagen den 27 januari hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Sammanträdet var mycket välbesökt då många representanter för kommunens demensvård var närvarande för att följa ärendet om Vård- och omsorgsnämndens internbudget, där kvartetten vill göra nedskärningar på 42 miljoner på personalkostnader inom demensvården i Norrköping.
  Detta kommer att drabba cirka 100 anställda och innebära en stor försvagning för vården av våra äldre i kommunen.

  Enligt kvartetten och Miljöpartiet är dessa nedskärningar något som knappt kommer att märkas, vilket är ett bevis på att man saknar verklighetsuppfattning och total brist på förmågan att göra en konsekvensanalys. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att dessa nedskärningar kommer att ha en stor negativ inverkan både på kvalitén på vården och för personalen inom demensvården.

  Darko Mamkovic angav i sitt anförande att Sverigedemokraterna har anslagit betydligt mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden än vad kvartetten har gjort. Pengar som kunde ha använts till att fylla det underskott i nämnden som har föranlett dessa mycket drastiska åtgärder som kvartetten nu föreslår. Han menade att det är genom en mångårig oansvarig politik som bedrivits både nationellt och lokalt, inte minst vad det gäller migrationspolitik som har föranlett detta underskott i välfärden.
  Sverigedemokraterna tycker det är mycket olyckligt att våra äldre och sjuka, samt personalen som vårdar dem ska behöva lida för denna misslyckade politik.

  Matthias Olofsson beskrev i sitt anförande Sverigedemokraternas satsningar inom Vård- och omsorgsnämnden som under år 2020 är 25 miljoner mer än i kvartettens budget. Han hänvisade till Sverigedemokraternas budgetförslag där en KPMG- potentialanalys som ska hjälpa kommunen att effektivisera sina verksamheter ingår. Han beklagade att Sverigedemokraternas budget inte gick igenom. Då hade vi sluppit denna debatt i kväll.

  Ett annat ärende som skapade debatt var Riktlinjer för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun.
  Sverigedemokraterna värnar om ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter inom livets alla områden.
  Däremot ställer vi oss frågande till vissa skrivelser och formuleringar i dokumentet som vi anser kan ge upphov till individuella och subjektiva tolkningar. Vi efterfrågar en större tydlighet i riktlinjerna innan vi kan ställa oss bakom dem fullt ut.

  För att nämna några formuleringar som vi ställer oss frågande till så är det följande… ”Ett representativ deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle”. Om detta gäller könskvotering till styrelser och andra beslutande organ så är det något vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser att det är kompetens och inte kön som ska avgöra bemanning till beslutande instanser.

  Ett annat är ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet” där män och kvinnor ska dela på hemarbetet. Vi anser inte att politiker ska lägga sig i hur familjer väljer att dela upp sysslor i hemmet, utan vi vill överlåta det till familjerna själva.

  Vi vill också ändra på formuleringen ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Självklart ska det göra det, men det förekommer även att kvinnor våldför sig på män. Vi anser att alla, oavsett kön ska ha rätt till kroppslig integritet.
  Sverigedemokraterna yrkade på att i första hand återremittera ärendet, i andra hand att avslå dokumentet. Detta för att få ett förtydligande av riktlinjerna.
  Tyvärr avslogs våra yrkanden.

  Vi vill även nämna en interpellation av Sverigedemokraternas Florian Aranda som handlade om pensionärenas påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi.
  Florian ville få svar från ansvarigt kommunalråd på hur mycket våra äldre belastar kommunens ekonomi genom olika behov av omsorg relaterat till åldrandet. Detta på grund av kvartettens påstående att kommunens dåliga ekonomi till stor del beror på en åldrande befolkning. Ett påstående som Sverigedemokraterna ställer sig frågande till.
  Något trovärdigt svar fick inte Florian på sina frågor, vilket föranleder att vi kommer att återkomma i detta ämne.

  Vi vill tacka alla som följt oss under sammanträdena och önskar på återseende vid nästa fullmäktigemöte.

   

   

   

   

   

   

 • Årsmöte 2020-01-19

  Av bennysellborn den 21 januari, 2020
  0

  Söndagen den 19 januari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
  Det var även ett delningsmöte där Sverigedemokraterna Söderköping separerades från Sverigedemokraterna Norrköping och bildade en egen kommunförening.

  Närvarande på detta gemensamma möte var 72 medlemmar, varav 61 röstberättigade, 10 adjungerade samt en medlem utan rösträtt.

  Ordförande för SD Norrköping, Darko Mamkovic öppnade mötet och föredrog även verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Norrköping.

  Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen för SD Norrköping, Lise-Lotte Lindgren berättade om SD kvinnors verksamhet, samt Erik Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för Ungsvenskarna Norrköping.

  Annelie Sjöberg föredrog verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Söderköping.

  Följande blev valda att representera SD Norrköping och SD Söderköping för verksamhetsåret 2020.

  Sverigedemokraterna Norrköping:

  Styrelse:

  Ordförande:
  Darko Mamkovic

  Vice ordförande:
  Benny Sellborn

  Andre vice ordförande
  Naima Bahnam Johansson

  Ledamöter:
  Anneli Ljung
  Matthias Olofsson
  Johan Lindekrantz
  Christer Tufvander

  Suppleanter:

  Linda Nilsson
  Sandra Jörheden
  Pia Bågenholm
  Erik Johansson
  Maja Lindgren

  Revisorer:
  Göran Hargestam
  Chris Dahlqvist

  Revisorssuppleant:
  Michelle Svensson

  Sverigedemokraterna Söderköping:

  Styrelse:

  Ordförande:
  Annelie Sjöberg

  Vice ordförande:
  Mathias Engberg

  Andre vice ordförande:
  Robert Kronqvist

  Ledamöter:
  Bertil Torgilsman
  Igge Fernstad
  Stefan Thollander
  Liselotte Dalén
  Stefan Åbrodd

  Suppleanter:
  Oskar Olai
  Anneli Andersson

  Revisorer:
  Matthias Olofsson
  Göran Hargestam

  Revisorssuppleant:
  Chris Dahlqvist

  Vi gratulerar alla omvalda och nyvalda i båda kommunföreningarna. Vi tackar även alla som deltog på årsmötet och vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår 2020.

   

  Benny Sellborn
  Politisk sekreterare
  Sverigedemokraterna Norrköping

   

 • Årsmöte Sverigedemokraterna Norrköping 2020

  Av Darko Mamkovic den 25 december, 2019
  0

  Andra kallelse till årsmöte för Sverigedemokraterna i Norrköping

   

  Härmed kallas ni till kommunföreningsårsmöte för Sverigedemokraterna Norrköping.

   

  Datum: söndagen den 19 januari 2020
  Tid: 14:00, insläpp från 13:15
  Plats: Rosen
  Adress: Trädgårdsgatan 21, Norrköping

   

  Anmälan: Senast 12/1 till norrkoping@sd.se, annelie.ljung@sd.se ange ev. allergier

  Övrig information: Ta med medlemskort eller giltig legitimation

   

  Möteshandlingarna finns digitalt på: https://norrkoping.sd.se/arsmote-2020/

  Lösenord: skickades via e-post och i pappersformat genom 2:a kallelsen.

  De som önskar ha möteshandlingarna i pappersform kommer kunna hämta dessa hos Benny Sellborn på Rådhuset i Norrköping, från och med måndag den 13 januari, vid begäran. Benny.sellborn@sd.se eller Tel: 073-647 32 39.

  Vid sammanträdet kommer det att bjudas på pausförtäring för dem som har anmält sitt deltagande i förväg. Möteshandlingarna kommer även att finnas på plats för dem som anmält sitt deltagande.

  Eventuella frågor gällande årsmötet skickas till norrkoping@sd.se

   

  Hjärtligt välkomna,
  Styrelsen för SD Norrköping

  För att komma åt dokumenten och information vänligen följ länken och instruktioner som skickades via kallelsen.

  (Länken gäller från och med den 5 januari 2020)

  Årsmöte 2020

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-12-16

  Av bennysellborn den 19 december, 2019
  0

  Måndagen den 16 december höll kommunfullmäktige i Norrköping sitt sista sammanträde för 2019.
  Innan vi går in på att sammanfatta mötet vill vi först uttrycka vår beklagan för att fullmäktigeförsamlingen har ett oppositionsråd som återigen väljer att resa på semester när dennes motion behandlas i kommunfullmäktige. Det är knappast vad kommuninvånarna förväntar sig att skattekronorna ska användas till.

  Eftermiddagen började annars mycket stämningsfullt med ett Luciatåg med elever från Hagaskolan.
  När sammanträdet kom igång var ärendet om en ny budgetprocess som ska ligga till grund för 2021 års budget, det första ärendet som skapade diskussioner och delade meningar. Där gick oppositionen ihop och fick kvartetten att backa från sitt förslag som innehöll en tidigareläggning av nästa års budgetprocess, samt att man tar bort nämndernas formella rätt att göra äskande för att få sina verksamheter att gå ihop ekonomiskt.
  Oppositionen hade ett enat yrkande om att man bifaller tidigareläggning av processen, men att man vill behålla nämndernas äskanderätt. Kvartetten och oppositionen kom överens om att ärendet skulle återremitteras och tas upp vid nästa fullmäktigesammanträde med ett nytt förslag till budgetprocess.

  Sverigedemokraterna ser det som positivt att oppositionen, som är i majoritet, kan enas i ärenden som kan få kvartetten att backa i det här fallet, men även att oppositionen i framtiden kan fälla kvartettens förslag och tillsammans få igenom gemensamma förslag.
  Vi vill se en aktiv och offensiv opposition, och vi har inga problem att samarbeta i sakfrågor med partier som vi normalt sett inte delar ideologi och verklighetsuppfattning med.

  Därefter kom ärendena om taxorna för kommunens prövning och tillstånd/tillsyn inom områdena miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och registreringslotter.
  Kvartettens förslag var att kommunens redan höga taxor inom dessa områden ska höjas ytterligare för att få en budget i balans.

  Sverigedemokraterna var det enda partiet som motsatte sig förslagen. Vi vill inte öka kostnaderna för våra medborgare och företag som är i behov av kommunens tjänster för att få bygglov eller för att kunna driva sina verksamheter..Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande taxor eller sänka dem genom att kommunen effektiviserar sina handläggningskostnader.
  Sverigedemokraterna vill även att Norrköpings kommun ska vara i toppen av näringslivsrankingen. Inte i botten, vilket blir följden av att ytterligare fördyra kostnaderna för både kommuninvånarna och företagen.

  Vi tycker det är lite synd att övriga partier i fullmäktigeförsamlingen inte har kommit lika långt i tanken om kostnadseffektivitet än, men vem vet, det kanske kommer…

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Norrköping gällande Norrköpings flyplats

  Av bennysellborn den 12 december, 2019
  0

  Det har varit mycket diskussioner kring framtiden för flygplatsen i Norrköping, och Sverigedemokraterna anser att vi är skyldiga våra medborgare ett klart besked om vårt ställningstagande i frågan.

  Sverigedemokraterna har aldrig tvivlat på det samhällsekonomiska värdet av Norrköpings flygplats. På grund av det historiskt kärva ekonomiska läget som råder i Norrköping har dock även vi varit tvungna att vända på varje sten och även titta närmare på flygplatsen och dess framtid.

  På gårdagens regelbundna möte med vår kommunfullmäktigegrupp hade vi möjlighet att få en detaljerad presentation av situationen för flygplatsen, med gediget och mycket väl utformat underlag av Ola Matsson, VD för Norrköpings flygplats.

  Nu är vi ännu mer övertygade om att vårt ställningstagande om den enorma vikten flygplatsen har, både för Norrköpings kommun och även för Region Östergötland, var väl grundad.

  Sverigedemokraterna kommer att jobba aktivt för att behålla och vidareutveckla flygplatsen i Norrköping.

  För Sverigedemokraterna i Norrköping, gruppledare i SD Norrköping och Region Östergötland.
  Darko Mamkovic.