Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Öppet hus

  Välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/3

  Av bennysellborn den 2 mars, 2020
  0

  Vi önskar alla välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/3. Där kan du träffa flera av våra styrelseledamöter och parlamentariker.
  Välkomna att ställa frågor om vår politik eller bara umgås med oss. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

  Vi öppnar klockan 17:30 och finns på Vattengränden 14 i Norrköping.

 • Från sammanträdet i kommunstyrelsen den 10 februari

  Av bennysellborn den 13 februari, 2020
  0

  Under måndagens sammanträde med kommunstyrelsen i Norrköping lyfte Sverigedemokraterna fram frågan om hur kommunala tjänstemän gör politiska ställningstagande och utövar lobbyism och aktivism. Man gör det med en klar politisk agenda att med skattefinansierade medel smutskasta ett specifikt parti som på demokratiska grunder är invalda i kommunfullmäktige.

  Anledningen till att frågan lyftes var den pågående utställningen Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu på Norrköpings stadsmuseum.
  Utställningen gör en stark koppling mellan nazismen under 30- och 40-talet och dagens Sverigedemokraterna. På utställningen hängde även en bild på Sverigedemokraterna Norrköpings lokala styrelse från 2018. Bilden är numera nedtagen efter att Sverigedemokraterna har gjort en polisanmälan mot stadsmuseet om just denna bild.

  Lars Stjernqvist (S) svarade att man måste hålla isär begreppen olaga kränkningar och yttrandefrihet.
  Han såg inget konstigt med innehållet i utställningen, utan menade att det faller inom ramen för yttrandefrihet.
  Han försvarade också de kommunala tjänstemännens rätt att ta politisk ställning, även genom offentliga uttalanden.

  Det har framförts kritik mot oss, i media och även under gårdagens KS-sammanträde, om att vi vill försöka styra kulturen i Norrköping. Det framfördes även att vi skulle ha gjort polisanmälan mot stadsmuseet som ett led i vår agenda och för att få uppmärksamhet.

  Vi kan meddela att vi gärna hade sluppit denna ”uppmärksamhet”. Vi är helt övertygade om att samtliga uthängda personer kan skriva under på det.
  Vi vill också meddela att vi inte på något sätt vill försöka stoppa denna utställning. Tvärtom tycker vi att det är av yttersta vikt att de grymheter som utfördes under 30- och 40-talet i nazismens namn aldrig ska glömmas bort, och framförallt aldrig mer upprepas.

  Därför är det viktigt att utställningar av det här slaget görs med gedigen forskning och faktabaserad information som grund, inte med lösa antaganden.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2020-01-27

  Av bennysellborn den 29 januari, 2020
  0

  Måndagen den 27 januari hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Sammanträdet var mycket välbesökt då många representanter för kommunens demensvård var närvarande för att följa ärendet om Vård- och omsorgsnämndens internbudget, där kvartetten vill göra nedskärningar på 42 miljoner på personalkostnader inom demensvården i Norrköping.
  Detta kommer att drabba cirka 100 anställda och innebära en stor försvagning för vården av våra äldre i kommunen.

  Enligt kvartetten och Miljöpartiet är dessa nedskärningar något som knappt kommer att märkas, vilket är ett bevis på att man saknar verklighetsuppfattning och total brist på förmågan att göra en konsekvensanalys. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att dessa nedskärningar kommer att ha en stor negativ inverkan både på kvalitén på vården och för personalen inom demensvården.

  Darko Mamkovic angav i sitt anförande att Sverigedemokraterna har anslagit betydligt mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden än vad kvartetten har gjort. Pengar som kunde ha använts till att fylla det underskott i nämnden som har föranlett dessa mycket drastiska åtgärder som kvartetten nu föreslår. Han menade att det är genom en mångårig oansvarig politik som bedrivits både nationellt och lokalt, inte minst vad det gäller migrationspolitik som har föranlett detta underskott i välfärden.
  Sverigedemokraterna tycker det är mycket olyckligt att våra äldre och sjuka, samt personalen som vårdar dem ska behöva lida för denna misslyckade politik.

  Matthias Olofsson beskrev i sitt anförande Sverigedemokraternas satsningar inom Vård- och omsorgsnämnden som under år 2020 är 25 miljoner mer än i kvartettens budget. Han hänvisade till Sverigedemokraternas budgetförslag där en KPMG- potentialanalys som ska hjälpa kommunen att effektivisera sina verksamheter ingår. Han beklagade att Sverigedemokraternas budget inte gick igenom. Då hade vi sluppit denna debatt i kväll.

  Ett annat ärende som skapade debatt var Riktlinjer för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun.
  Sverigedemokraterna värnar om ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter inom livets alla områden.
  Däremot ställer vi oss frågande till vissa skrivelser och formuleringar i dokumentet som vi anser kan ge upphov till individuella och subjektiva tolkningar. Vi efterfrågar en större tydlighet i riktlinjerna innan vi kan ställa oss bakom dem fullt ut.

  För att nämna några formuleringar som vi ställer oss frågande till så är det följande… ”Ett representativ deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle”. Om detta gäller könskvotering till styrelser och andra beslutande organ så är det något vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser att det är kompetens och inte kön som ska avgöra bemanning till beslutande instanser.

  Ett annat är ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet” där män och kvinnor ska dela på hemarbetet. Vi anser inte att politiker ska lägga sig i hur familjer väljer att dela upp sysslor i hemmet, utan vi vill överlåta det till familjerna själva.

  Vi vill också ändra på formuleringen ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Självklart ska det göra det, men det förekommer även att kvinnor våldför sig på män. Vi anser att alla, oavsett kön ska ha rätt till kroppslig integritet.
  Sverigedemokraterna yrkade på att i första hand återremittera ärendet, i andra hand att avslå dokumentet. Detta för att få ett förtydligande av riktlinjerna.
  Tyvärr avslogs våra yrkanden.

  Vi vill även nämna en interpellation av Sverigedemokraternas Florian Aranda som handlade om pensionärenas påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi.
  Florian ville få svar från ansvarigt kommunalråd på hur mycket våra äldre belastar kommunens ekonomi genom olika behov av omsorg relaterat till åldrandet. Detta på grund av kvartettens påstående att kommunens dåliga ekonomi till stor del beror på en åldrande befolkning. Ett påstående som Sverigedemokraterna ställer sig frågande till.
  Något trovärdigt svar fick inte Florian på sina frågor, vilket föranleder att vi kommer att återkomma i detta ämne.

  Vi vill tacka alla som följt oss under sammanträdena och önskar på återseende vid nästa fullmäktigemöte.

   

   

   

   

   

   

 • Årsmöte 2020-01-19

  Av bennysellborn den 21 januari, 2020
  0

  Söndagen den 19 januari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
  Det var även ett delningsmöte där Sverigedemokraterna Söderköping separerades från Sverigedemokraterna Norrköping och bildade en egen kommunförening.

  Närvarande på detta gemensamma möte var 72 medlemmar, varav 61 röstberättigade, 10 adjungerade samt en medlem utan rösträtt.

  Ordförande för SD Norrköping, Darko Mamkovic öppnade mötet och föredrog även verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Norrköping.

  Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen för SD Norrköping, Lise-Lotte Lindgren berättade om SD kvinnors verksamhet, samt Erik Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för Ungsvenskarna Norrköping.

  Annelie Sjöberg föredrog verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Söderköping.

  Följande blev valda att representera SD Norrköping och SD Söderköping för verksamhetsåret 2020.

  Sverigedemokraterna Norrköping:

  Styrelse:

  Ordförande:
  Darko Mamkovic

  Vice ordförande:
  Benny Sellborn

  Andre vice ordförande
  Naima Bahnam Johansson

  Ledamöter:
  Anneli Ljung
  Matthias Olofsson
  Johan Lindekrantz
  Christer Tufvander

  Suppleanter:

  Linda Nilsson
  Sandra Jörheden
  Pia Bågenholm
  Erik Johansson
  Maja Lindgren

  Revisorer:
  Göran Hargestam
  Chris Dahlqvist

  Revisorssuppleant:
  Michelle Svensson

  Sverigedemokraterna Söderköping:

  Styrelse:

  Ordförande:
  Annelie Sjöberg

  Vice ordförande:
  Mathias Engberg

  Andre vice ordförande:
  Robert Kronqvist

  Ledamöter:
  Bertil Torgilsman
  Igge Fernstad
  Stefan Thollander
  Liselotte Dalén
  Stefan Åbrodd

  Suppleanter:
  Oskar Olai
  Anneli Andersson

  Revisorer:
  Matthias Olofsson
  Göran Hargestam

  Revisorssuppleant:
  Chris Dahlqvist

  Vi gratulerar alla omvalda och nyvalda i båda kommunföreningarna. Vi tackar även alla som deltog på årsmötet och vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår 2020.

   

  Benny Sellborn
  Politisk sekreterare
  Sverigedemokraterna Norrköping

   

 • Årsmöte Sverigedemokraterna Norrköping 2020

  Av Darko Mamkovic den 25 december, 2019
  0

  Andra kallelse till årsmöte för Sverigedemokraterna i Norrköping

   

  Härmed kallas ni till kommunföreningsårsmöte för Sverigedemokraterna Norrköping.

   

  Datum: söndagen den 19 januari 2020
  Tid: 14:00, insläpp från 13:15
  Plats: Rosen
  Adress: Trädgårdsgatan 21, Norrköping

   

  Anmälan: Senast 12/1 till norrkoping@sd.se, annelie.ljung@sd.se ange ev. allergier

  Övrig information: Ta med medlemskort eller giltig legitimation

   

  Möteshandlingarna finns digitalt på: https://norrkoping.sd.se/arsmote-2020/

  Lösenord: skickades via e-post och i pappersformat genom 2:a kallelsen.

  De som önskar ha möteshandlingarna i pappersform kommer kunna hämta dessa hos Benny Sellborn på Rådhuset i Norrköping, från och med måndag den 13 januari, vid begäran. Benny.sellborn@sd.se eller Tel: 073-647 32 39.

  Vid sammanträdet kommer det att bjudas på pausförtäring för dem som har anmält sitt deltagande i förväg. Möteshandlingarna kommer även att finnas på plats för dem som anmält sitt deltagande.

  Eventuella frågor gällande årsmötet skickas till norrkoping@sd.se

   

  Hjärtligt välkomna,
  Styrelsen för SD Norrköping

  För att komma åt dokumenten och information vänligen följ länken och instruktioner som skickades via kallelsen.

  (Länken gäller från och med den 5 januari 2020)

  Årsmöte 2020