Möjligheternas kommun | Sverigedemokraterna i Norrköping

Möjligheternas kommun

Politik, näringsliv och kommunikation

Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt. Vi vill i största möjliga mån avveckla onödig kommunal byråkrati. Likaså vill vi minimera konkurrensen från kommunen gentemot privata och lokala företag. För att öka sysselsättningen bland unga vuxna behöver vi få fram fler praktikplatser och anpassade ungdomsjobb.

Norrköping växer tack vare sitt näringsliv, och vi motsätter oss därför den snedvridna konkurrens som bland annat de höga parkeringsavgifterna givit upphov till. Vår ambition är att det ska bli avgiftsfritt att parkera under helgerna, i hela kommunen, för att främja dagligvaruhandeln, övriga butiker och näringslivet.

Goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken, samt E4:an, flygplatsen och hamnen gör att kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut är, och kommer att vara, goda i vår kommun. Vägnätet i stort behöver självklart upprustas, och i de fall det är kommunens ansvar, så anser vi att detta måste bli en framtida investering. I och med utbyggnaden av Saltängen och hamnområdet ser vi möjligheter till ökad handel och restaurationsverksamhet. Ett attraktivt Norrköping får fler besökare vilket också skapar nya arbetstillfällen.

Turism och sevärdheter

Närheten till vatten, våra grönområden, industriområdet i centrum, idylliska villaområden och historiska miljöer gör att Norrköpings potential att utvecklas ytterligare är stor. Vårt kulturarv och varierande omgivning är unik och något man bör ta tillvara på. I Norrköpings innerstad vittnar industrilandskapet, med alla gamla byggnader, om en historia som i sig kan locka ännu fler människor hit. Vi föreslår en utökad satsning på fler stora attraktioner för att locka fler turister.

Norrköpings hamn har en stor potential och ett läge som skulle kunna möjliggöra framtida satsningar på färjetrafik över Östersjön. Kolmårdens djurpark, som är känd långt utanför Sveriges gränser, kan tillsammans med kringliggande områden och verksamheter utvecklas ytterligare. Turistbåttrafik på Bråviken skulle kunna ge fler möjligheten att njuta av vår skärgård och unika natur. Flera vackra områden i Norrköping väntar på att exploateras, grönområden på att utnyttjas och byggnader på att renoveras. Vi ser positivt på en utveckling av exempelvis nya rekreationsområden så som ytterligare badplatser och ett utövande även av andra fritidsaktiviteter. En mångfald av kulturaktiviteter skulle kunna rymmas i vårt Norrköping.

Vi vill:

Inrätta en företagslots i kommunen samt tydligt marknadsföra det stöd som erbjuds av kommunen till våra företagare.

Utöka marknadsföringen av Norrköping genom framtagandet av en ny slogan, förnyad kommunlogga samt inrätta en applikation för kommunen och dess verksamheter.

Utöka satsningen på ung företagsamhet och stimulera unga att engagera sig inom föreningsliv och företagande genom t.ex. riktade satsningar på entreprenörskap.

Utöka antalet praktikplatser och utreda möjligheten att inrätta särskilda ungdomsjobb inom kommunens verksamheter samt ställa fler krav på detta vid offentliga upphandlingar.

Satsa på en upprustad hamn för att öka import- och exportmöjligheterna samt förbereda framtida färjetrafik.

Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare och stimulera nya företagares projekt.