Kommunfullmäktige den 16/6 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 16/6

 

Igår var det dags för det sista kommunfullmäktigesammanträdet inför kommande sommaruppehåll. Det var, som många ledamöter beskrev det, ett historiskt sammanträde då man beslutade om ett nytt resecentrum som ska vara i upphöjt läge med tunnel under Bergslagsgatan. Kommunens många utredningar påvisade att det skulle vara det bästa alternativet, både ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Sverigedemokraterna ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag i enighet med övriga ledamöter, med undantag för Per Almgren (MP). Han begärde istället en utredning av alternativ för placering av resecentrum och spårdragning för Ostlänken, i samband med sin motion. Majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige, inklusive Sverigedemokraterna, ansåg att de utredningar som genomförts var tillräckligt som underlag för beslutet, då järnvägsutredningen och en fördjupad översiktsplan (FÖP) 2010 innehöll utredningar om markförlagd samt upphöjd station. Det har i sin tur inneburit att kommunen, utefter analys av dessa utredningar, uppmanats att bygga stationen i upphöjt läge. Ytterliggare utredningar gjorda av Trafikverket har resulterat i samma slutsats, det vill säga att en markförlagd station skulle medföra komplikationer. Man konstaterade likaså att tunnlar under befintliga spår i Butängen var olämpligt, med bland annat påverkan på grundvattnet som anledning. Sverigedemokraterna ser också vikten av att resecentrum ska ligga i centrala Norrköping, som knytpunkt för resenärer är det viktigt att man underlättar och gör resan så enkel och funktionell som möjligt. Det är likaså det mest försvarbara alternativet både ur miljö- och näringslivssynpunkt, menar vi.

En viktig interpellation ställdes även av Fredrik Bergqvist (M) under sammanträdet. Berqvist tog i sin interpellation upp det allvarliga faktum att Norrköpings kommun hamnat på 189:e plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Kommunen hamnade även på en 141:a plats när Sveriges kommuner och landsting gjorde sin undersökning där 189 kommuner varit delaktiga. Bengt Cete (MP) valde, i sitt anförande, att återge resultaten av de undersökningar som gjorts. Detta utan någon direkt analys eller tankar kring problematiken i sig. Mona Ohlsson (V) hade till skillnad från Bengt Cete (MP) visioner för Norrköping. Hon påtalade vikten av att kommunen underlättar för företagen och skapar frihetstillfällen för individen, då hon menade att arbete skapar frihet. Mathias Sundin (FP) Efterlyste konstruktiva lösningar och frågade vad de rödgröna ville göra annorlunda. Han fick i vanlig ordning inget konkret svar. Kommunens service gentemot företagare är under all kritik och måste förändras menade flertalet ledamöter i oppositionen. Sverigedemokraterna vill arbeta för en djup förståelse och bra kommunikation med våra företagare. Vi är övertygade om att drastiska förbättringsåtgärder inte alls är så komplicerade som den styrande majoriteten vill få det till. Socialdemokraterna väljer att samarbeta med partier som vill stoppa ökad tillväxt och partier som är tydliga med att privata företag inte är välkomna i exempelvis kommunala projekt. Vi Sverigedemokrater tror på våra entreprenörer, de står för nytänkande och tillför utveckling i kommunen. Om man som Vänsterpartiet förespråkar att allt ska ägas och styras av offentlig sektor är man ute på hal is, menar vi. En företagsvänlig kommun tar inte tre månader på sig att svara på mail och telefonsamtal. Vi Sverigedemokrater ser mycket allvarligt på den rådande situationen. Det kanske mest allvarliga är dock det faktum att problematiken lyfts sammanträde efter sammanträde utan att några konkreta åtgärder tilltas. Det finns ingen handlingskraft bara tomma ord och beskyllningar. Sverigedemokraterna lägger istället ansvaret på oss politiker, vi vill inte vifta bort de uppenbara problemen eller skjuta ansvaret vidare på någon annan. Vi vill förändra Norrköping och det gör vi bäst genom att lyssna. Kommunens politiker ska inte berätta för företagarna vad som är bäst för dem, det är istället företagarna som ska berätta för oss, hur vi som politiker kan göra situationen bättre för dem. Det är dags för förändring.