Kommunfullmäktige den 26/5 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 26/5

Kommunfullmäktigesammanträdet igår, som ägde rum dagen efter valvakan, resulterade i trötta kommunfullmäktigeledamöter. Sverigedemokraterna intog salen med ett gott humör, tack vare det fantastiska resultat som väljarna givit oss.

Ett intressant inslag under sammanträdet var en motion författad av Mia Sköld (MP) som berörde spontanidrottsplatser. Sverigedemokraterna ifrågasatte den att-sats i motionen som innebar att kommunen skulle genusanpassa våra spontanidrottsplatser.

Mia Sköld, från miljöpartiet, menade att spontanidrottsplatser som exempelvis skateboardparker, grusplaner och konstgräsplaner inte var lika välbesökta av flickor.

Patrik Rubindal, gruppledare för Sverigedemokraterna, ställde sig frågande till hur man skulle genusanpassa spontanidrottsplatser för att förändra detta och fick ett ganska intetsägande svar från Mia Sköld (MP) där hon menade att tjejer skulle bjudas in och vara delaktiga i planeringsstadiet av dessa idrottsplatser. Patrik Rubindal (SD) påpekade det självklara faktum att kommunen bör satsa på specifika spontanidrottsplatser, som förhoppningsvis ska väcka större intresse hos tjejer. Han tydliggjorde dock att det inte var detsamma som att genusanpassa befintliga spontanidrottsplatser. Markus Wiechel (SD) ifrågasatte om det verkligen fanns en problematik med att välja bort något för att det inte är av intresse. Han underströk likaså att skattebetalarnas pengar inte bör slösas på något som resulterar i en könssegregerad uppdelning.

Bengt Cete (MP) Blev förvånad över att åsikter som inte stämde överens med Miljöpartiet fanns i kommunfullmäktigesalen, men sedan blev han påmind om att den rödgröna majoriteten är och ständigt kommer att bli ifrågasatta av sittande sverigedemokrater, när det finns skäl för det. Mia Sköld (MP) fortsatte argumentera för sin sak. Att flickor inte har lust att slåss med killar om platsen var bland annat orsaken till en lägre andel flickor, enligt henne. Sverigedemokraterna ser dock inte några som helst problem med att flickor och pojkar, är olika och intresserar sig för olika saker. Det är inte konstigt och det beror inte heller på att flickor är svaga och rädda, de väljer att sysselsätta sig med just det som intresserar dem och det ska de också få göra.

Patrik Rubindal (SD) menade att genuskonceptet i sig var problematiskt. Ska genusanpassningen tillämpas innebär det också att de spontanidrottsplatser som flickor intresserar sig för, med all säkerhet kommer att vara underrepresenterade av killar. Sverigedemokraterna vill arbeta för jämlikhet oavsett kön och ser därför inte denna genusanpassning som en lösning. Det var inget som övriga ledamöter i salen ville kännas vid eller bemöta och Sverigedemokraterna var ensamma om att reservera sig mot beslutet.

Sverigedemokraternas Markus Wiechels motion om inrättande av en kulturarvsfond mottogs i vanligt ordning av kall hand från Olle Johansson (S). Som numera ständigt väljer att tillämpa härskarteknik genom att endast gå upp i talarstolen för att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, utan att besvara ställda frågor eller våra enskilda motioner i sig. Norrköpings kommun förtjänar politiker som agerar enligt våra demokratiska spelregler och faktiskt bemöter ledamöter med den respekt som de också förtjänar. Motionen belyste ett mycket viktigt ämne, Östergötland är ett av de sämsta länen i landet när det gäller stöd till kulturarvet. Markus Wiechel (SD) efterfrågade ett intresse för att vår vackra stad, som har ett otroligt potential, skulle ges möjligheten att föregå med gott exempel. Inte en enda ledamot bemödade sig med att gå upp i talarstolen. Vår vackra stad förtjänar bättre än den passivitet vi såg från den styrande majoriteten igår.