Kommunfullmäktige 30/3 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 30/3

Måndagens kommunfullmäktigesammanträde kom att bli livligt, det tveklöst livligaste sammanträdet sedan valet i höstas. Med diverse olika ärenden tillhörde Sverigedemokraternas representanter de flitigaste debattörerna och hälften av ledamöterna i den stora SD-gruppen deltog.

Sammanträdet innehöll flertalet frågor som bland annat krogarnas öppettider och tilläggsbudgeten för 2015, men framförallt några ärenden blev extra heta. Till att börja med hölls en debatt med anledning av Sophia Jarls (M) interpellation om hur de sjunkande skolresultaten är en följd av det massiva mottagande av nyanlända invandrare. Föga förvånande svarade inte kommunalrådet Olle Johansson (S) på frågorna, men erkände mer eller mindre det Sverigedemokraterna så länge har hävdat: Nivåerna på nyanlända som kommer hit spelar roll, och mängden med utrikesfödda elever drar ned skolresultaten. Som följd av detta har kommunledningen valt att skjuta till fyra miljoner som stöd till just detta. Markus Wiechel (SD) menade att istället för att fortsätta med en politik som uppenbart inte fungerar borde man stoppa mottagandet och ta tag i de problem vi redan har. Michael Kauppi (SD) tog också till orda och ifrågasatte hemspråksundervisningen som sker i skolan. Han menade istället att krutet främst ska läggas på att lära nyanlända svenska eftersom eleverna ändå får hemspråket hemifrån.

Nästa interpellation som väckte känslor kom från Sverigedemokraterna Florian Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD). I interpellationen ville de ha svar från ansvarigt kommunalråd om vilket stöd kommunen hade när man innan taget beslut valde att lägga 250 000 på ett härbärge för hitresta tiggare, eller s.k. EU-medborgare. Darko Mamkovic (SD) pekade på att tiggeriet skapar otrygghet och att det är oförsvarligt att kommunen främjar den typen av verklighet. Florian Aranda (SD) tydliggjorde under sin debut i talarstolen att det inte fanns något stöd för kommunens agerande i vare sig kommunallagen eller i de regler som gäller för den fria rörligheten inom Shengenområdet. Han tydliggjorde att de EU-medborgare som inte kan försörja sig själva när de kommer till Norrköping också ska lämna kommunen då ansvaret för deras försörjning ligger hos dem själva och i andra hand hos deras hemland. Även Markus Wiechel (SD) deltog i debatten och tydiggjorde faktumet att tiggeriet inte löser deras misär och att bl.a. Rumänien får mångmiljonstöd från EU för att få in romer på arbetsmarknaden, vilket sker genom kvotering. Han poängterade likaså att många av dessa är unga, friska personer som mycket väl kan gå till ett jobb. Sist men inte minst fick kommunalrådet Karin Jonsson (C) en skarp fråga från Markus Wiechel (SD) som uppmärksammat vad hon sagt för lite över ett år sedan och som helt plötsligt inte längre gällde. Då sade Karin Jonsson (C): ”Om vi står med tak över huvudet eller bidrar och hjälper tiggare kanske det kommer ännu fler, och det håller ju inte”. Inte helt oväntat valde hon att inte svara.

Nästa interpellationsdebatt av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD) kan mycket väl ha varit ännu mer intensiv. I interpellationen ville de båda Sverigedemokraterna ha svar på vad kommunen har gjort och avser göra för att motverka islamism och jihadism. Flertalet ledamöter hade svårt att hålla sig till ärendet, som alltså gällde islamism, och valde att istället raljera fritt om annan sorts extremism – då främst nazism. Markus Wiechel (SD) poängterade att just denna interpellation gällde islamism eftersom det är det största problemet med extremism i Norrköping idag, men att Sverigedemokraterna självklart även är emot nazism och kommunism. Föga överraskande valde Peter Butros (V) att ta fram ett exemplar av tidskriften Expo, och lyfte det som exempel på en tidning som motarbetar extremism. Han nämnde dock inte faktumet att just denna tidning har rötter hos just den utomparlamentariska vänsterextremismen. Tydligt under denna debatt var att kommunen inte gör särskilt mycket för att förhindra islamismen, och att det som görs främst handlar om samtal. Sverigedemokraterna tydliggjorde att det inte räcker och framförde också ett flertal förslag för att förhindra islamismen.

Den sista interpellationen under måndagen, som skapade någorlunda debatt, var den om medborgarförslaget som syftade till att ta fram ett minnesmärke för Seyfo, det folkmord som hundratusentals kristna utsattes för under åtta år med start 1915. Detta är en händelse som Sverigedemokraterna anser har uppmärksammats för lite, vilket framfördes av gruppledare Darko Mamkovic (SD). Svaret blev till vår stora glädje att det kommer erbjudas plats för ett minnesmärke.

 

Darko Mamkovic (SD)Florian Aranda (SD)Michael Kauppi (SD)Markus Wiechel (SD)