Kommunfullmäktige 23/2 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 23/2

Den 23 februari var det återigen dags för kommunfullmäktige att sammanträda och Sverigedemokraterna gjorde minst sagt ett tydligt avtryck i debatterna då samtliga mer eller mindre fick förhålla sig till våra företrädare.

Sammanträdet inleddes med lite information om vår nya region, Region Östergötland, vilket för många var mycket uppskattat och nyttigt. Det var dock vid nästkommande ärende som debatten på riktigt blev livlig då fullmäktige skulle debattera ett nytt arbetssätt för nyanländas etablering i Östergötland. Sverigedemokraterna menar bestämt att varje kommun ska få bestämma om både omfattningen av antal nyanlända och arbetssättet för att få in dem i samhället. Både Markus Wiechel (SD) och Darko Mamkovic (SD) klargjorde för åhörarna och församlingen Sverigedemokraternas syn som präglas av gemenskap och kommunalt självbestämmande snarare än toppstyre och splittring. Debatten kom dock snabbt att handla om flyktinghjälp, vilket tydligt besvarades av Markus Wiechel som klargjorde hur svensk fördelningspolitik ser ut respektive vad som på riktigt är en human och effektiv flyktingpolitik.

Nästkommande ärende var också något som engagerade. Darko Mamkovic (SD) och Jan Petersson (SD) tydliggjorde för hur fel det är med införandet av en skyhög särtaxa för VA-anslutning i området Göten. Detta är något som drabbar många människor som endast har fritidsbostäder i området och bara är där under sommaren. Likaså lär många av de drabbade vara äldre, som saknar de pengar som krävs av kommunen.

Två SD-motioner behandlades varav den ena, om förbättrad miljö i Arkösunds vatten genom bottentvätt och tömning av båttoaletter fick delvis stöd av Moderaterna. Motionären Markus Wiechel (SD) tydliggjorde att detta, särskilt tömningen av båttoaletter, är ett aktuellt ämne som förutom miljön är viktig för båtägande Norrköpingsbor och för den fortsatta turismen. Ärendena skapade också en del debatt, och förslaget om bottentvätt för båtägare fick generellt sett mycket positiv respons från samtliga partier som yttrade sig. En av miljöpartiets företrädare gick så långt att säga att hon själv skulle ha kunnat lämna in en liknande motion. Dock var det som bekant bara Moderaterna som röstade ja. Den andra motionen handlade om att göra en secondhandsatsning i Norrköping, vilket också av flera ansågs som ett bra initiativ, men ingen valde att rösta ja.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på ett till förslag om att unga ska erbjudas helgarbete inom äldreomsorg, inte för att det inte är önskvärt, utan för att förslaget helt och hållet saknade underlag. Det är häpnadsväckande hur stora delar av kommunfullmäktiges förtroendevalda bifaller förslag där man inte ens känner till kostnaden. Respekten för andras pengar – skattebetalarnas – är inte särskilt hög i Norrköping.

I slutet av sammanträdet behandlades en interpellation om Ungdomars förslag till förbättringar av Norrköping. I slutet av sommaren 2014 fick nämligen en grupp ungdomar presentera förslag på förbättringar i kommunen. Till vår stora glädje var fler av förslagen förenligt med vår politik och minst två av dem hade vi redan motionerat om, men fått avslag från kommunen. Efter att förslagen istället presenterats av ungdomarna blev det mer legitimt, och det ena, att förbättra kommunhemsidan, ska nu bli verklighet. Ännu en gång har vi fått bevittna hur avsändaren är viktigare än innehållet, i Norrköpings kommun.

Under sammanträdet anmäldes således ytterligare motioner och interpellationer som lämnats in av Sverigedemokraterna. Våra inlämnade motioner kan du se här och inlämnade interpellationer kan du se här.

Markus Wiechel (SD) Jan Petersson (SD)Darko Mamkovic (SD)