Kommunfullmäktige 14/10 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 14/10

Måndagen den 14 oktober var det dags för kommunfullmäktigesammanträde. Bordlagda motioner och interpellationer från föregående möte låg på agendan.

Alexander Nejdemos (FP) interpellation gällande trygghet för förtroendevalda var en interpellation som besvarades ganska svävande och flyktigt. Interpellationen i sig var ett resultat av att interpellationsförfattaren själv blivit hotad under ett nämndsammanträde. Att något som detta inte över huvud taget bör äga rum eller accepteras ser vi Sverigedemokrater som absolut självklarhet. Det som borde ha blivit tydliggjort är vad konsekvensen för personen som utför handlingen ska innebära. Att tycka det ena eller det andra om vad som inte är ett korrekt beteende och hänvisa till kommunens nyantagna värdegrund är inte tillräckligt. Nolltoleransen ska gälla och det ska kommunstyrelsen vara tydliga med, inte bara i tal utan även i praktiken i annat fall har nolltoleransen inget värde.

En för oss Sverigedemokrater, intressant interpellation var den Jirina Klevstigh (M) ställde till Kommunalråd Lars Stjernkvist. Rubriken var Demokratiunderskott och tog upp kommande valårs innebörd av ökat kampanjarbete inte minst av partiernas ungdomsförbund. Trots positiva beslut i kommunfullmäktige samt kommunens nämnder nekas ungdomspartierna besöka kommunens skolar med undantag för Hagaskolan.

Olle Johansson (S) menade att han insåg vikten av att skolorna öppnar upp för partiernas ungdomsförbund. Han tyckte att det var dags att sätta sig ned med rektorerna och prata om hur viktigt det faktiskt är. Att komma med en mängd svepskäl som exempelvis rädsla för främlingsfientliga och extrema partier var alltså inte ett godtagbart skäl, enligt Olle Johansson. De riktlinjer som kommunfullmäktige tidigare antagit hade slarvats bort, men i sista stund dykt upp på Olle Johanssons dator.

Oppositionsråd Karin Jonsson (C) tyckte skolornas ska kunna neka om det finns praktiska skäl eller ordningsproblem. Orsaken ska vara en giltig sådan och en rekommendation om att kommunen ska skicka ut dessa riktlinjer till kommunens skolor var alltså önskvärt.

Sverigedemokraterna instämmer i Jirina Klevstighs uttryckta oro och förväntar sig att detta demokratiunderskott ska åtgärdas inom en väldigt snar framtid. Framförallt då valåret knackar på dörren.

Allt färre ungdomar engagerar sig politiskt idag och vi har ett stort ansvar att föra en öppen debatt i sann demokratisk anda. Vi måste arbeta för ett ökat engagemang där våra ungdomar får möjligheten att vara delaktiga i samhällsdebatten. Vi anser att kommunen ska se värdet i ungdomars politiska engagemang och stötta dem i sitt arbete.

Skolan ska verka för demokrati och öppenhet, därför är det inte ett legitimt förhållningssätt att utesluta politiska besök. Alla partier som ställer upp på grundläggande demokratiska värderingar ska vara välkomna i Norrköpings kommunala skolor, menar vi. Vill man inte släppa in enskilda partier vid olika tillfällen, kan ett skolarrangemang där representanter från våra politiska ungdomsförbund bjudas in till debatt vid ett och samma tillfälle.

Vi hoppas att Olle Johansson verkligen ser allvaret i detta och sätter sig ned med rektorerna och diskuterar kommunens antagna riktlinjer. Våra skolungdomar har rätt till att vara delaktiga i den politiska debatten, att hindra dem från det är odemokratiskt och skolar dem inte i en demokratisk anda.