Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter | Sverigedemokraterna i Norrköping

Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter

Hemmet, en viktig del av vår identitet

Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den egna livssituationen bäst. I vårt Norrköping ska det finnas bostäder för alla plånböcker, för alla skeden i livet, eftersom balansen mellan olika bostadsformer är viktigt för ett välmående samhälle. Vi anser således att tillgången på bostäder, i så hög utsträckning som möjligt, ska matcha de behov som finns i vår region. Alla samhällen mår bäst av att innevånarna känner gemenskap och samhörighet. Grunden för denna känsla börjar i vårt bostadsområde och i vår bostad. Att trivas med sitt boende ser vi som en viktig del av vår identitet.

Vi anser att en expansiv bostadsmarknad behövs för att locka såväl studenter som nya företag samt för att få entreprenörer att etablera sig i Norrköping. Med ett välutbyggt utbud av hyresbostäder kan flexibiliteten öka, vilket främst gynnar de som är nya på bostadsmarknaden, men även personer som flyttar dit jobben finns. Med en generös politik för de som önskar etablera sig här och utveckla nya områden, bör kommunen bli effektivare på förbereda byggklara tomter för de som vill bygga egna hus. Dessutom ska det finnas insatsboende för de som önskar köpa sig en bostadsrättlägenhet eller hus. Norrköpings framtida utveckling kräver därför ingen acceptans för bostadsbrist eller vanskötsel av kommunens befintliga fastigheter. Norrköpings invånares behov av bostäder ska alltid prioriteras och vi motsätter oss därför uthyrning av bostäder till exempelvis Migrationsverket, så länge vi har en bostadsbrist i kommunen.

Förbättrad styrning hos kommunens bolag

Norrköpings kommunala hyresbolag Hyresbostäder äger idag tusentals bostäder där hyresgästerna tillsammans betalar mångmiljonbelopp till kommunen. Vi önskar se över fastigheternas skick innan det blir allt för dyrt att upprusta dem. Likaså anser vi att hyran som hyresgästerna betalar ska gå till boenden och inget annat. Vi accepterar inte satsningar på andra verksamheter, såsom tidigare varit fallet. Hyresbostäder ska vare sig skänka pengar till idrottsrörelsen utan att först fråga hyresgästerna, eller använda sina tillgångar till bio-, TV- och tidningsreklam. Att Norrköping har flera olika fastighetsbolag ser vi likaså som något onödigt och önskar därför slå samman dessa till ett stort gemensamt bolag.

En demokratisk fastighetsutveckling

Arbetet med att skapa nya byggklara tomter måste effektiviseras och demokratiseras. I nuläget läggs inte sällan fokus på fel projekt, som ofta hamnar i processer, med förlängda handläggningstider och höga kostnader som följd. Genom att redan på ett tidigt stadium välja att lägga resurserna på rätt områden, skapas fler nya bostadsområden på kortare tid och till lägre kostnader. Idag är bostadsmarknaden ofta kopplad till dagens snabbt föränderliga verklighet, där man allt oftare jobbar på en ort och bor på en annan. Detta kräver en bättre planering som sträcker sig längre än till kommungränsen. Byggklar mark måste överlåtas till byggherrar att bebygga och lagen om offentlig upphandling ska alltid följas för att inte kostnaderna ska springa iväg. Vi önskar likaså att kommunen tar större hänsyn till de redan boende i ett område där nya fastigheter ska uppföras. I vårt Norrköping värnar vi likaså tillgänglighet för alla, även funktionsnedsatta, vilket ska synas i samband med stadsplaneringen.

Vi vill:

Att kommuninvånarnas bostadsbehov alltid ska prioriteras.

Se till att hyrorna återinvesteras i bostäderna.

Skapa högre attraktivitet i bostadsområdena, genom blandade boendeformer.

Slå ihop de kommunala fastighetsbolagen, samt verka för en regional bostadsplanering

Göra byggprocessen mer demokratisk, där berörda får säga sitt när ett område ska utvecklas

Följa kravet på offentlig upphandling och verka för att privata byggherrar, både enklare och snabbare än idag, får tillgång till byggklar mark.