Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur | Sverigedemokraterna i Norrköping

Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur

Gemenskap och sammanhållning

Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot all form av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle. För oss är det självklart att konsekvenserna av mångkulturalismen ska blottas för Norrköpingsborna. Vi vill åstadkomma detta genom att ge kommunen i uppdrag att årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut. Vi tror på ett samhälle där alla människor, oavsett ursprung, känner en stark gemenskap, där ingen form segregation och eller utanförskap inte existerar. De människor med ursprung från ett annat land, som kommit till Norrköping, och blivit svenska medborgare ska välkomnas och få känna stolthet över sitt svenska medborgarskap.

Till dess att de personer i Norrköping, som invandrat från ett annat land, får en rimlig chans att assimileras in i samhället, motsätter vi oss avtal med migrationsverket om flyktingmottagning. Istället vill vi att Norrköpings kommun verkar för att en mer rimlig migrationspolitik förs på nationell nivå, där man respekterar kommunernas olika bekymmer kopplade till den ansvarslösa migrationslagstiftningen. För att underlätta anpassningen för nyanlända är vi positiva till olika former av fadderverksamheter, som syftar till att den nyanlände erbjuds en social kontakt med någon som känner samhället väl och som kan ge råd, hjälp med språket och enklare samhällsorientering.

Religion och kultur

Vi motsätter oss fullskaliga moskébyggen i kommunen och anser att vi inte ska lägga skattepengar på sådant som tenderar breda väg för hat och värderingar som inte går att förena med vår grundlag och vår demokrati. Vi ser religionsfrihet som en viktig mycket viktig del av samhällsbygget, och vill inte förvägra någon sin tro, så länge det inte påverkar andras frihet. Religionsfrihet innebär även frihet från religion, detta även om religiösa inslag som är relaterade till vårt judeo-kristna kulturarv har en särställning i vårt land på grund av vår historia. Vårt kulturarv är oerhört viktigt att ta tillvara just eftersom det skapar gemenskap och sammanhållning på ett unikt sätt. Vår gemensamma kultur och dess olika uttryck förenar människor och generationer med varandra. Av den anledningen vill vi inte bara tala om vår historia och vårt kulturarv, utan även satsa på att bevara dessa genom införandet av en kulturarvsfond.

Vi vill:

Inrätta en fadderverksamhet för nyanlända för bättre anpassning

Riva upp samtliga indirekta eller direkta avtal med migrationsverket om fortsatt mottagande

Förhindra byggen av fullskaliga moskéer

Årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut för Norrköpings kommun

Inrätta en kulturarvsfond samt lyfta fram vår historia genom konstprojekt, utställningar och marknadsföring

Förhindra att skattepengar går till sådant som splittrar samhället eller verkar för våldsförhärligande eller odemokratiska värderingar