En kunskapsinriktad och trygg skola | Sverigedemokraterna i Norrköping

En kunskapsinriktad och trygg skola

Grundskolan

Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Vi ser det som mycket viktigt att skolan lär ut begreppet demokrati och dess verkliga innebörd. Samarbete, kamratanda och ärlighet är viktigt att premiera och betyg i uppförande och ordning är av denna anledning på sin plats.

Det måste råda ordning och studiero i skolan. Skollagen ska respekteras av alla parter och alla elever ska känna sammanhållning och trygghet och aldrig behöva utstå mobbning och trakasserier. Eventuella mobbare måste utredas och snarast omplaceras till en annan skola om konflikten inte går att lösa. I svåra fall kan avstängning bli aktuellt under utredningstiden. Elever som sköter sig ska kunna studera och lära sig saker i en lugn miljö, utan att bli störda av stökiga elever. Dessutom bör det fortsättningsvis finnas en möjlighet för enskilda lärare att ordinera elever det stöd de behöver, redan i lägre åldrar. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda alla barn en likvärdig skolgång, vilket innebär att vi inte kan spara på stödåtgärder till behövande barn. Vi ser vikten av en god personaltäthet; genom att satsa på att använda och utveckla det s.k. Klassmorfarsystemet, som har visat sig förebygga oro och stök, kan vi öka kontakten mellan generationerna och samtidigt skapa lugn i klasserna och på skolgården. Modersmålsundervisningen bör samordnas och centraliseras under tiden den är lagstadgad. Detta för att minska kostnaden för kommunen och den bör inte vara skattefinansierad på förskolenivå.

Det finns mycket god lärarkompetens i våra skolor, men lärarna behöver högre lön, mer respekt och framförallt arbetsro. Likaså anser vi att det är lärarna, snarare än politikerna som vet bäst hur undervisningen bör skötas för att fungera. Vi vill säkra allt detta eftersom våra barns utbildning påverkar allas vår framtid.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

I vårt Norrköping stimuleras elever att studera vidare efter grundskolan och de ska även då kunna räkna med lugn och ro samt ett gott studieklimat. Lärarna måste få möjlighet att sköta sitt uppdrag på allra bästa sätt och eleverna har rätt till en kunskapsförmedling med kvalité. En satsning på Läs- och skrivutveckling, även på gymnasienivå, är nödvändig, eftersom många elever inte kan läsa och skriva tillräckligt bra för att kunna klara sina gymnasiestudier. En ökad satsning på matematikens område behövs också, fler elever bör läsa mer än ett steg i matte och med rätt stimulans hoppas vi att så blir fallet. Kommunala skolor ska garantera en rättvis bedömning vid prov genom att de lämnas in anonymt och rättas av en lärare som inte känner eleverna vars prov de rättar. En ökad studie- och yrkesvägledning är ett utmärkt sätt att höja elevernas motivation. Vi vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, praktikplatser och utbildningar direkt knutna till näringslivets behov. Både praktiska och teoretiska begåvningar är till nytta. De som gått en mer praktisk utbildning ska ha rätt att läsa in en högskolebehörighet senare i livet. Alla vägar ska vara öppna, eftersom vårt mål är en välutbildad befolkning i samklang med arbetsmarknadens behov. Samtliga gymnasieelever ska erbjudas möjlighet till en teoriutbildning för B-körkort för att ytterligare kunna svara upp till arbetsmarknadens behov.

Vuxenutbildningen och en välfungerande SFI-undervisning har också en mycket viktig roll att fylla. Här vill vi ställa större krav på resultat och premiera de utbildningar där elever snabbt och effektivt lär sig svenska och får ett jobb. Samarbete mellan näringslivet och olika utbildningar är enligt Sverigedemokraterna nyckeln till framgång. En annan är att skapa förutsättningar för kommunens medborgare att kunna starta nya företag. Utbildning i nyföretagande samt ett större kommunalt ansvar för etablering och uppstart t.ex. via Nyföretagarcentrum ser vi som ett måste. Vi vill också möjliggöra studier genom öppna utbildningar via Universitetet.

Vi vill:

Höja lärarlönerna. Ge lärarna arbetsro och rätt att ordinera stöd till eleverna.

Införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande.

Satsa på läs- och skrivstöd i gymnasiet och stimulera elever att fortsätta studera matematik.

Införa kameraövervakning i stökiga skolor. Införa nya, effektivare antimobbningsprogram.

Möjliggöra för fler praktikplatser och se över möjligheten till öppen utbildning via LIU.

Aktivt satsa på ung företagsamhet.

Öka elevernas kompetens vad gäller hushållsekonomi