Demokrati på riktigt | Sverigedemokraterna i Norrköping

Demokrati på riktigt

Medborgarinflytande och den kommunala organisationen

Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efterlevs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om. Självfallet ska stora beslut förankras väl, och i många fall förespråkar vi därför lokala folkomröstningar, i de fall då det inte är befogat anser vi att det är oerhört viktigt att beslut tas i det offentliga rummet. Vi är emot all form av kvotering eller s.k. positiv särbehandling då vi strävar efter jämlikhet och samma villkor för alla kommuninvånarna. Detta är en central del av vår ideologi. Vid tjänstetillsättning ska kompetens vara avgörande för om en arbetssökande får jobbet, det avgörande får inte vara sådant som sökande inte kan ändra på.

Vi ser det som en självklarhet att samtliga invalda partier ska få insyn i kommunens olika organ, så som kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna, och anser likaså att de ledamöter som lagt en motion ska få möjligheten att argumentera för och försvara motionen under dess beredning. Vi eftersträvar att hela den kommunala organisationen ska vara en så öppen process som möjligt. Då vi önskar mer transparens och en likvärdig insyn i de kommunala organen förespråkar vi också en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Detta kan ske utan att demokratin tar skada.

Sverigedemokraterna tror även på att fler kommuninvånare skulle kunna delta i bygget av vår kommun. Genom införandet av demokratidagar och god upplysning om hur den lokala politiken fungerar, är vi övertygade om att intresset för politiken kan öka. Vi vill dessutom komplettera dagens medborgarförslag med s.k. e-petitioner, vilket möjliggör ett mer aktivt engagemang hos kommuninvånarna. I våra skolor ska demokratibegreppet och dess verkliga innebörd vara en central del av undervisningen.

Sverigedemokraterna ser med oro på den acceptans som i många fall råder gentemot politiskt våld och hot mot förtroendevalda. Vi tolererar vare sig direkt odemokratiska företeelser eller sådant som riskerar försvåra det politiska samtalet inom ramen för det demokratiska samhället. För oss är det helt oacceptabelt att projekt, organisationer eller privatpersoner som verkar emot demokratin eller yttrandefriheten att få ta de av offentliga medel.

Vi vill:

Införa samma rätt till insyn för alla partier i kommunens styrelser och nämnder samt yttranderätt för motionärer i samband med beredning

Införa fler lokala folkomröstningar i frågor som är av extra stor vikt, så som flyktingmottagande och moskébyggen

Införa möjligheten att lämna in e-petitioner för samtliga kommuninvånare

Slopa all form av kvotering och annan diskriminering i samband med tjänstetillsättning

Inrätta en årlig demokratidag, aktivt upplysa kommuninvånarna om demokratin och dess innebörd samt följa upp handlingsplanen mot politiskt våld och hot

Förhindra att skattemedel går till projekt eller organisationer som verkar emot demokratins grunder och värden