Aktuell information | Sverigedemokraterna i Norrköping

Aktuell information

Vi har fått lite frågor nu om varför vi vill genomföra om det nu är som kommunen gått ut med att det redan är klart att Moskén blir av.
Vi menar att tills bygglovsansökan är inskickad och godkänd så är det inte klart.
Bygglovsansökan ska se till att byggnaden stämmer överrens med den inskickade detaljplanen, något vi redan sett att förhandsbilderna som visats för nämnden inte gör. Samt att byggnaden, likt alla andra byggnader, skall förhålla sig till Plan och Bygglagen (2010:900). Vilket vi menar på är en för viktig fråga för en nämnd att hantera. Då effekten av realiseringen av Moskén kommer vara så märkbar för alla som bor i staden, så finner vi att det enda rimliga är att vi som bor här i staden får säga vad vi tycker, i ren demokratisk anda.
Enligt svensk lag så ska byggnader utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:
Stads- och landskapsbilden
Natur- och kulturvärdena på platsen
En god helhetsverkan.

Kravet gäller vid såväl nybyggnad som ändring – och oberoende av om åtgärden fodrar lov eller anmälan eller inte.
I proposition 1985/86:1 till den äldre plan- och bygglagen angavs det att syftet med motsvarande bestämmelse i äldre PBL var att ge byggnadsnämnderna en aktiv roll och möjlighet att ställa sådana krav på en placering, utformning och färgsättning av byggnader att den yttre miljön får en god estetisk kvalitet. Kravet på anpassning till omgivningen gäller såväl när befintlig bebyggelse kompletteras med nya byggnader som när enstaka nya byggnader eller grupper av byggnader uppförs i tidigare obebyggda områden.
Hänsyn till kulturvärdena på platsen innebär också ett krav på att byggnader ska utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om byggnadens form i stort, till exempel planmått, höjd och takform eller i detalj till exempel materialval, färgsättning och fönsterformer. Lokala traditioner i dessa avseenden ska beaktas och kunna föras vidare.

Det finns därutöver möjlighet enligt PBL att upphäva själva detaljplanen i sin helhet. I det läget blir det aldrig ens en fråga om Bygglov, vilket i sig inte är säkert att det beviljas.

Vi uppmanar därför alla som tycker att beslutet om att bygga en fullskalig Moské är ett för stort beslut för en nämnd att fatta, att skriva under vår namninsamling som skickats och delats ut.
Den samma kan också laddas ner från vår hemsida här: Namninsamling
Det går även att kontakta vår ordförande Darko Mamkovic på 072-162 92 04 för ytterligare information eller hjälp.

Planerade öppetdagar för att komma ner i person och skriva under kommer löpande presenteras via får facebooksida! Kontakta Darko om du inte har möjlighet att varken skicka in eller komma ner på angivna tider, men ändå vill skriva under.