Välkommen till

SD Norrköping

Ett parti för hela Norrköping

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

Hela Norrköpings kommun har en stor potential att utvecklas såväl socialt, kulturellt och ekonomiskt. Fyra kommunikationssätt och en välfungerande IT- och energiförsörjning möjliggör för Norrköping att skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv. Rika åkermarker, fiske och skog, är ytterligare faktorer som bidrar till att skogsbruk, jordbruk och turism kan blomstra med rätt politisk inriktning

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Ett tryggt Norrköping

Trygghetsfrågor har tyvärr blivit mycket viktiga frågor i samhällsdebatter. Det råder ingen tvekan om att tryggheten - både den faktiska och känslan av trygghet, gradvis har försämrats under ganska lång period. Idag tyder inget på att denna negativa trend kommer att vändas. Att människor känner sig trygga i vardagslivet är en förutsättning för stabil samhällsutveckling och ett demokratiskt samhälle.

Aktuellt

PRM: SD Norrköpings tilläggsbudget 2022

SD Norrköping tilläggsbudget 2022-2025 Norrköpings kommuns ekonomiska utveckling är god. Under årsredovisningen för 2020 visade kommunen ett överskott på nästan 460 mnkr. Skatteintäkterna för 2021, tillsammans med övriga intäkter, visar ett överskott om nästan 240 mnkr. Prognosen för nämndernas årsresultat, är ett överskott om drygt 300 mnkr. Det mesta av dessa pengar är egentligen avsatta […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Östergötland